Program Prezydencji Belgijskiej w zakresie nauki, przedsiębiorczości i rozwoju prezydencjaSabine Laruelle – belgijska minister ds. małej i średniej przedsiębiorczości, samozatrudnienia, rolnictwa oraz polityki naukowej

Sektor kosmiczny pokazał, że może reagować na kwestie światowe jak badania i rozwój czy zagadnienia klimatyczne. UE powinna umieć stworzyć odpowiednie związki z Europejską Agencją Kosmiczną. Ważna rzeczą jest stałe wykorzystanie programów GALILEO i GMES. Kolejnym priorytetem prezydencji jest lepsze połączenie polityki kosmicznej z politykami bezpieczeństwa i klimatyczną. Należy także wspierać inicjatywy naszych partnerów z Afryki.  ITER, GALILEO są niezwykle ważnymi dossier. Obecnie, w czasie recesji, występują pewne problemy budżetowe. Oczekujemy konkretnych propozycji ze strony KE. Polityka dotycząca przestrzeni kosmicznej musi być ambitna. Wymaga ona długoterminowych środków finansowych. Trzeba znaleźć jakieś odpowiednie metody finansowania tych programów.

Vincent Van Quickenborne – belgijski minister przedsiębiorczości i rozwoju

Priorytetowe kwestie dotyczące telefonii i telekomunikacji

Strategia szerokopasmowa – tworzenie własnych planów i strategii szerokopasmowych poprzez poszczególne kraje UE. Głównym problemem są fundusze.

Program widma radiowego – PE chce zapewnić, aby ten rzadki towar był wykorzystany we właściwy sposób.

Celem komisarz Kroes jest osiągnięcie wspólnego obszaru telekomunikacji do 2015r. – stworzenie strefy europejskiej i likwidacja opłat roamingowych. Dostęp do Internetu jest problemem nie tylko na terenach wiejskich, ale także w miejskich i najbardziej ubogich. Nie możność korzystania z bankowości internetowej, czy z innych programów Jest dużym problemem. Internet szerokopasmowy powinien stać się częścią usług publicznych.

Lamberts: kwestia ITER – budżet zwiększył się trzykrotnie (7,2mld euro), co w USA oznaczałoby zamknięcie projektu, a przynajmniej przemyślenie jego sensowności. Koszty są niekontrolowane. Należałoby przeanalizować wszystkie opcje. Rada zdecydowała się na kontynuacje tego projektu, jednak nawet, jeśli znajdą te środki, to nasuwa się pytanie gdzie te brakujące środki zostaną zabrane. Potrzebna jest czysto biznesowa decyzja, a nie tworzenie szklanego zamku, przez który UE nie będzie mogła być liderem na innych polach.

Rubig: przewidziano cięcia budżetu programu Konkurencyjność i Innowacyjność (Program CIP), co jest dużym błędem. Potrzebna jest inicjatywa, która wspomoże MŚP. Wspólna taryfa wspólnotowa zamiast roamingu wydaje się być właściwym rozwiązaniem.

Fugueiredo: w okresie recesji MŚP znajdują się w trudnej sytuacji tak, więc należy poświęcić im się szczególną uwagę. Agenda cyfrowa – do roku 2013 wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu nie ma jednak żadnych gwarancji, że tak się stanie. Ludność żyjąca poniżej progu ubóstwa, wynosząca 20% społeczeństwa UE również ma prawa do takiego Internetu i potrzebne są pilne rozwiązania tej kwestii.

Thomsen: Europa musi stać się w większym stopniu społeczeństwem opartym na wiedzy. Badania nad przestrzenią kosmiczną i zmiany klimatu są mocno związane. W Europie brakuje większej zachęty, aby ludzie tworzyli swoje własne firmy. Niezwykle ważna jest wymiana doświadczeń, tym bardziej, że warunki tworzenia własnych przedsiębiorstw są bardzo różne w poszczególnych państwach. Nie można również utrzymać tego poziomu socjalnego, skoro potrzebne są innowacje.

Van Bremt: roaming danych – należy przejść do konkretnych działań. Dotychczas mamy ogromne różnice w cenach – czy zależy to od braków na rynku, czy może lepiej narzucić próg na ceny. Telekomunikacja stała się tak ważna, że powinna być uważana za prawo podstawowe i należy dążyć do realizacji tego celu.