Program Prezydencji Cypryjskiej w zakresie handlu, przemysłu i turystyki cz. I prezydencjaWizyta Neoklisa Sylikiotisa, cypryjskiego ministra ds. handlu, przemysłu i turystyki, przedstawiciela urzędującej prezydencji Rady Unii Europejskiej

Minister Neoklis Sylikiotis: Mottem prezydencji Cypryjskiej jest – Lepsza Europa. UE musi wspierać wzrost gospodarczy, a co się z tym wiąże przedsiębiorczość i MŚP. Obecny kryzys nie zostanie rozwiązany tylko przez wprowadzanie oszczędności. MŚP przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i wzmacniają wzrost. Dlatego niezbędne jest wsparcie dla MŚP, które najbardziej ucierpiały na skutek kryzysu. Trzeba wspierać młodych przedsiębiorców i Small Business Act. Potrzebna jest ocena postępu i pomocy jaką MŚP dostały dzięki temu aktowi. Dla rozwoju i dobrobytu w UE kluczowy jest przemysł. Wsparcie przemysłu może pomóc we wzmocnieniu konkurencyjności. Istotne jest określenie priorytetów polityki przemysłowej. Kluczowymi gałęziami przemysłu są branże: samochodowa i stoczniowa. W energetyce, bezpieczna, trwała i dostępna w rozsądnych cenach energia elektryczna przyczyni się do wzrostu i będzie trwałym filarem UE. Ważne jest bezpieczeństwo dostaw i wsparcie dla rozwoju energii odnawialnej. Trzeba opracować zasady i ramy regulacyjne, które pomogą ograniczyć emisję CO2 oraz przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii o 20% i zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Należy zadbać o bezpieczeństwo obywateli przy eksploracji i eksploatacji podmorskich złóż. Niezbędne jest opracowanie wspólnej deklaracji dot. ochrony środowiska na Morzu Śródziemnym. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym wymaga współpracy. Bez właściwych ram prawnych spowolni się rozwój odnawialnych źródeł energii. Program Energy Star przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest ograniczenie zużycia energii o 20% do roku 2020.

A. Cancian: Zwiększenie konkurencyjności musi być kluczowym celem dla UE. W dobie globalizacji MŚP powinny łączyć swoje siły. Ciekawe jest jak agencja klasyfikuje energię jądrową? Czy jako energię odnawialną czy raczej jako energię niebezpieczną. Trzeba stawiać na odnawialną. Należy stworzyć mechanizm inicjatyw dających natychmiastowy efekt.

K. Van Brempt: Niezbędne jest nie tylko oszczędzanie, ale również inwestowanie w UE. Należy sformułować cele dotyczące energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz oszczędności energii. Trzeba opracować stanowisko w/s budowy przez Turcję elektrowni atomowej oraz poprzeć wniosek i petycję w reakcji na tę inwestycję.

J. Rohde: Potrzeba wypracować metody osiągania celów. Należy skupić się także na realizacji już istniejących aktów prawnych.

N. Tzavela: W basenie Morza Śródziemnego znaleziono duże pokłady gazu. Cypr dąży do autonomii w kwestii zapotrzebowania na dostawy energii. Należy określić jasne zasady dostaw energii.

T. Hadjigeorgiou: Europa zwraca się nie tylko ku oszczędnościom, ale i pobudzaniu rozwoju. 2,5 mld € na wsparcie MŚP to dobra inicjatywa. Należy działać na rzecz większego zaangażowania MŚP.

H. Weber: Trzeba wspierać MŚP i wykształcić nowe pokolenie młodych przedsiębiorców. Zauważono mało widocznych skutków Small Business Act. Część rynku publicznego jest zarezerwowana dla MŚP. Widoczne są duże problemy MŚP spowodowane kryzysem. Należy stworzyć system finansowania dla MŚP. Firmy walczą nie tylko z kryzysem, ale także z nieuczciwą konkurencją i podrabianiem wyrobów. MŚP muszą mieć dostęp do narzędzi obrony przed dumpingiem.

Z. Mazej Kukovic: Należy wspierać wymierne i namacalne cele. Turystyka ma duży wpływ na wzrost gospodarczy w UE. Trzeba zrobić wszystko, żeby wspierać wzrost w turystyce. Nie można zapominać, że turystyka jest związana za zdrowiem obywateli Unii Europejskiej.

R. Jordan Cizelj: Ważne są redukcje emisji w przemyśle. Trzeba wyznaczyć sobie nowe, wiążące cele i zastanowić się jak je osiągnąć. UE przechodzi kryzys. Nie jest pewne czy do 2014 roku uda się stworzyć jednolity rynek energii.

A. F. Correia De Campos: Ważne jest szybkie przygotowanie rozporządzenia w zakresie europejskich sieci energetycznych.

J. Andres Barea: Turystyka jest kluczowym celem w naszym programie. Dzięki rozwojowi turystyki zwiększamy konkurencyjność.

J. Hening: MŚP mają za dużo obciążeń administracyjnych. Współpraca banków z firmami oraz uzyskanie przez MŚP finansowania jest trudne gdyż banki odmawiają przyznania kredytów. Nie uda się nam rozwinąć przemysłu europejskiego jeśli będziemy się utrzymali, że tylko rynek decyduje jakie podmioty przetrwają, a jakie mają upaść. W polityce energetycznej potrzeba bardziej etycznego podejścia. Nie umiemy przechowywać energii odnawialnej. Podczas przesyłu dużo energii jest traconej. W UE sprzedaje się więcej energii niż się produkuje. Należy powstrzymać zapędy dostawców do zarabiania na energii.

P. Toia: COSME jest bardzo ważnym instrumentem, który w większym stopniu powinien dotyczyć turystyki i trzeba zrobić wszystko by go wspierać.

Minister Neoklis Sylikiotis: Należy pamiętać, że wypadki w energetyce jądrowej przekraczają granice. Dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie w UE stres-testów. Należy przyjąć nowe środki bezpieczeństwa. Do osiągnięcia tego niezbędna jest jednak współpraca pomiędzy państwami. Należy wspierać konkurencyjność i MŚP. W tym celu należy działać na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz ułatwiać MŚP dostęp do zamówień publicznych. Ważne jest też uproszczenie procedur. Niezbędna jest współpraca, aby przyśpieszyć prace dot. dyrektyw oraz opracować lepsze mechanizmy realizacji postanowień i decyzji. Realizacja celów musi być prowadzona w sposób elastyczny. Trzeba wspierać bezpieczeństwo energetyczne UE oraz zabezpieczyć dostawy energii dla obywateli. Państwa sąsiadujące muszą współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiertów i ochrony środowiska. Ułatwienie procedur wizowych wspomaga rozwój turystyki w UE. Europa ma duży potencjał w tym sektorze gospodarki. Należy działać na rzecz stworzenia wspólnego rynku energii do 2014 roku. Po roku 2015 nie może być państw odizolowanych od wspólnego rynku energii.