Program Prezydencji Cypryjskiej w zakresie komunikacji i pracy prezydencjaWizyta Efthemiosa Flourentzou, cypryjskiego ministra ds. komunikacji i pracy, przedstawiciela urzędującej prezydencji Rady Unii Europejskiej

Minister Efthemios Flourentzou: Agenda cyfrowa jest jednym z podstawowych elementów prowadzących nas do celu jakim jest Europa 2020. Tworzenie sieci wysokiej przepustowości pozwoli nam na wzmocnienie gospodarki UE. Negocjacje nad instrumentem „Łącząc Europę będą stanowiły jeden z priorytetów prezydencji cypryjskiej. Trzeba pracować nad wieloletnimi ramami finansowymi. Należy prowadzić negocjacje w zakresie wytycznych dot. transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Sieci telekomunikacyjne powinny być rozwijane tak samo jak sieci szerokopasmowe. Wspólny, jednolity rynek cyfrowy oraz przyjęcie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego to nasze priorytety. Będzie to miało znaczący i duży wpływ na naszą gospodarkę gdyż umożliwi tworzenie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo sieci i przesyłania informacji. Planowana jest europejska debata dot. zwiększenia kompetencji Agencji ENISA oraz europejskiej strategii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Należy pracować nad zwiększeniem zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do transakcji elektronicznych co będzie miało wpływ na wzmocnienie gospodarki cyfrowej. Narzędziem niezbędnym do osiągnięcia tego celu jest wzajemne uznawanie cyfrowego podpisu i identyfikacji. Bardzo istotna jest rola nowych i innowacyjnych technologii. Technologie cyfrowe mają wpływ na pobudzanie trwałego i zrównoważonego transportu. Kolejnym ważnym elementem strategii Europa 2020 są inteligentne systemy transportowe. Przyczyni się to większej różnorodności sektora transportowego oraz lepszego przemieszczania się naszych obywateli. Europa potrzebuje skutecznej polityki badań kosmicznych, która umożliwi UE stanie się liderem w tych sektorach. Przestrzeń kosmiczna udostępni nam narzędzia pozwalające rozwiązać problemy i stawić czoła wyzwaniom przed, którymi staje społeczeństwo XXI wieku. UE musi odegrać rolę lidera. Rozwój programów takich jak EGNOS czy GALILEO przyczynia się do wzrostu gospodarczego w UE oraz rozwoju transportu. Zwiększa się także bezpieczeństwo obywateli i własności. Trzeba stworzyć ramy użytkowania europejskich systemów nawigacji. Istotna jest realizacja celów agendy cyfrowej dla UE.

P. del Castillo: Połączenie sieci transportowych, telekomunikacyjnych oraz energetycznych ma kluczowe znaczenie. Inteligentne sieci są niezbędne do budowy jednolitego rynku cyfrowego. To wspomaga dynamikę wzrostu gospodarczego. Najważniejsze jest jednak połączenie całej UE w jedną sieć.

P. Toia: Rozwój sieci ma kluczowe znaczenie dla UE. Rozwój i sytuacja sieci inteligentnych musi być wyrównane w całej Europie. Potrzeba do tego instrumentów finansowych. Dlatego niezmiernie ważne są negocjacje dot. perspektyw finansowych. Trzeba też działać na rzecz zmniejszenia bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy. Należy zatwierdzić nowe instrumenty finansowe np. obligacje projektowe.

E. Tosenovsky : Bardzo ważny jest rozwój szerokopasmowego Internetu. Przeznaczona jest na niego kwota w wysokości 7 mld €. W sektorze łączy szerokopasmowych musi istnieć konkurencja. Takie działania stymulują wzrost gospodarczy. Należy rozwijać sieci inteligentne.

A. Niebler: Cyfryzacja jest nowym tematem. W ciągu ostatnich miesięcy i lat dokonano sporego postępu w tym temacie. Sieci szerokopasmowe są bardzo ważne, ale niezbędne jest przygotowanie dla nich infrastruktury.

V. Prodi: Niezmiernie ważne jest zaangażowanie na rzecz rozwoju sieci nawigacyjnych tj. GALILEO. Rozwój sieci nie jest możliwy bez inwestycji. GMS jest sprawą kluczową, tak samo jak sieci elektryczne. Trzeba pracować nad zmniejszeniem konsumpcji energii w transporcie. Takie inwestycje mają kluczowe znaczenie.

J. P. Audy: Obywatele UE muszą mieć zagwarantowany równy dostęp do sieci szerokopasmowej. Bardzo ważne przy tego typu projektach jest finansowanie. Trzeba przewidzieć europejską dopłatę do ceny energii co pozwoli na finansowanie sieci przez każdego konsumenta.

Minister Efthemios Flourentzou: Instrument „Conncting Europe” jest kluczowy i priorytetowy dla prezydencji Cypryjskiej. Jest tu połączenie pomiędzy trzema sektorami. Należy pobudzić sektor prywatny, aby włączył się do współpracy. Zgadzamy się, że sieci telekomunikacyjne, transportowe i energetyczne są kluczowe dla polityki UE. Sieci te są też niezbędne dla rozwoju i pobudzenia zmian technologicznych. Systemy satelitarne są ważnym sektorem, który przynosi korzyści gospodarce europejskiej. Należy wspierać europejską strategię bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, aby zwiększać bezpieczeństwo danych oraz ograniczyć przestępczość w sieci. Muszą ruszyć ważne programy taj. GMS czy GALILEO. Trzeba wypracować wspólne stanowisko w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych. Obywatele musza mieć równy dostęp do szerokopasmowego Internetu. Należy dążyć do spójności terytorialnej w Europie.