Program Prezydencji Cypryjskiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaWymiana poglądów z udziałem Stavrosa Malasa (cypryjskiego ministra zdrowia)

S.Malas: Komisja Europejska posiada bardzo szerokie uprawnienia, odgrywa ważną rolę polityczną, ma wiele obowiązków, ale także celów, które są dla Cypru ważne. Cypr cieszy się na współpracę z Parlamentem. Nastąpi kontynuacja podjętych wcześniej priorytetów: problemów chorób niezakaźnych, chorób bez względu na granice oraz innowacji w dziedzinie zdrowia. Dobra współpraca pozwoli na spełnienie zamierzonych celów.

Najważniejszymi założeniami dla Cypru są:

- transgraniczne zagrożenia zdrowia,

- gdzie potrzeba zorganizowanych działań, przeszczepy, jako wyraz solidarności i świadomości społecznej,

- temat zdrowego starzenia się a także innowacyjne podejście do opieki zdrowotnej. Służba zdrowia powinna być ekosystemem otwartym na innowacje, nowe technologie, rozwiązania informatyczne i leki. Głównym celem cypryjskiej Prezydencji jest wprowadzenie zasady wzajemnego poszanowania. Istnieją przykłady nierównego traktowania obywateli ze względu na kryzys. Trzeba walczyć z tym problemem, dyskutować o nim, współpracować w tej dziedzinie. Prezydencja przygotowała wiele pomysłów na zmiany legislacyjne. Do najbardziej istotnych należy zmiana dyrektywy dotyczących badań przeprowadzanych na człowieku oraz produktów medycznych stosowanych przez ludzi. Potrzebna jest też silna współpraca oraz ramy regulacyjne dotyczące sprzętu medycznego oraz ujednolicenia kompetencji komisji.

P.Liese: Należy cieszyć się, że Cypr chce zająć się tak ważnymi kwestiami. Przeszczepy są jedną z najistotniejszych spraw, zaś handel nimi to duży problem społeczny. Jeden z priorytetowych programów dedykowanych „Zdrowie na rzecz wzrostu” powinien mieć zmienioną nazwę, ponieważ najistotniejszą kwestią w podejmowanym temacie jest człowiek i jego problemy a nie tylko przesłanki ekonomiczne. Testy kliniczne są również bardzo ważne, dlatego warto pochwalić Prezydencję,  że uwzględniła ten temat w programie swoich prac.

D.Roth-Behrendt: Trzeba przyznać, że przesłanie Prezydencji w kontekście nowych aktów legislacyjnych opierające się na przesłaniu „mniej znaczy lepiej” może okazać się sukcesem. Problem transgranicznego zagrożenia zdrowia jest trudny i dlatego trzeba się nim zająć. Państwa członkowskie muszą dzielić się wiedzą, dostępnymi danymi, aby można było szukać jak najlepszych rozwiązań i innowacji na skalę światową. Jeśli chodzi o sprzęt medyczny to potrzeba organów nadzoru. Państwa należące do Unii Europejskiej powinny posiadać takie jednostki, aby wzajemnie się konsultować i wymieniać niezbędnymi informacjami.

A.Parvanova: Przed Cyprem stoi trudne zadanie. W największym stopniu chodzi o zapewnienie równowagi finansowej służby zdrowia, bo jest to system, w którym najbardziej widać kryzys. Trzeba debatować na temat cen leków oraz przejrzystości przepisów.

M. Yannakoudakis: Komentarze dotyczące finansów sektora ochrony zdrowia są słuszne. Bardzo istotny jest poruszony temat przeszczepów i handel nimi. Należy w dużym stopniu zająć się zagadnieniem zdrowego starzenia się społeczeństw, które jest bardzo ważne dla kosztów leczenia. Biorąc pod uwagę kryzys, należy zastanowić się czy koszty przeznaczone na konkretne cele medyczne nie są zbyt niskie, by rozwiązać sytuację służby zdrowia. Między państwami członkowskimi nie ma równości w tej kwestii.

S.Malas: Problemy sektora medycznego należy analizować zarówno pod względem zdrowotnym jak i społecznym i dlatego potrzebna jest pełna mobilizacja w tym zakresie. Należy przeciwdziałać handlowi organami ludzkimi i ujednolicić działania w tej kwestii. Nazwa programu „Zdrowie na rzecz wzrostu”, jest zupełnie nieadekwatna. Działania podjęte w ramach tej inicjatywy nie są objęte dużym budżetem. Unia Europejska w bliskiej perspektywie stanie w obliczu niedoboru innowacyjnych leków. Próby kliniczne są ważne, ale też bardzo kosztowne. Są one powolne, brak jest sformalizowanych procedur, potrzeba usystematyzowania tej kwestii, aby zagwarantować wzrost gospodarczy. Potrzebna jest koordynacja, wspólna opinia i debata na każdy temat, aby działać ambitnie. Kryzys gospodarczy niekorzystnie wpływa na kwestię poprawy, w służbie zdrowia, ale producenci leków są gotowi na ustępstwa. Trzeba starać się zmniejszyć koszty leków, w wyniku negocjacji z przedsiębiorstwami. Informacje na ten temat są wymieniane między państwami członkowskimi, mniejsze kraje, które nie prowadzą badań mają dostęp do szczegółowych danych. Mobilizowanie społeczeństwa jest ważną kwestią, podobnie jak zdrowe starzenie się i odpowiednie wpływanie na dietę obywateli, w szczególności wśród dzieci. Nie chodzi tylko o choroby później starości, ale też o szybkie przeciwdziałanie innym schorzeniom po ujawnieniu się ich pierwszych symptomów.

A.Perello Rodriguez: W największym stopniu trzeba interesować się przeszczepami, szczególnie w dobie kryzysu. Przepisy przyjęte w ramach Unii Europejskiej zniechęcają do zapłaty za dawstwo organów. Trzeba zwrócić uwagę na kampanię, która zachęcałaby do oddawania narządów. Należy być kreatywnym i bardziej skutecznym w działaniach. Cięcia są dobrym sposobem na poprawę budżetu, ale nie w przypadku kwestii ochrony zdrowia, gdzie potrzebne są szczegółowe informacje i oświadczenia dotyczące kosztów.

K.H.Florenz:  Polityka antynikotynowa jest bardzo ważna – do palenia tytoniu należy zniechęcać, szczególnie młodych ludzi. Powinno się dyskutować nad używanymi do produkcji papierosów szkodliwymi substancjami.

V.Prodi: Sprawa przeszczepów to kwestia priorytetowa, wymagająca dalszych uzgodnień. Trzeba zająć się kwestią osób, które nie zadeklarowały własnej woli w dziedzinie dawstwa organów. Jeśli chodzi o badania kliniczne i weryfikację to koszty w tej kwestii są najważniejsze. Obecnie spada liczba lekarstw wprowadzanych na rynek. Należy polepszyć jakość badań klinicznych oraz zawęzić obszar poszukiwań.

D.Roth-Behrendt: Jeżeli chodzi o sprzęt medyczny to wypowiedź ministra jest satysfakcjonująca. Potrzeba bardzo znaczących zmian w służbie zdrowia. Należy zachować odpowiedni poziom higieny i bezwzględne bezpieczeństwo, aby uniknąć mnożenia się bakterii.

S.Malas: W największym stopniu chodzi o mobilizację w społeczeństwie, większą solidarność i zaangażowanie. Świadomość obywateli jest czynnikiem ważnym, tak samo jak jakość. Cięcia nie powinny być dokonywane w dziedzinie zdrowia, ale należy zastanowić się nad sposobem wydawania pieniędzy w tym obszarze. Należy zmniejszyć ceny leków. Spożywanie tytoniu nie będzie prawdopodobnie przedmiotem zainteresowań cypryjskiej Prezydencji. Trzeba działać w sposób zdecydowany za pomocą odpowiedniego etykietowania i wysokich podatków. Im więcej kampanii, tym większe i szybsze rozwiązania problemu. Pytania naukowe to istotne zagadnienia. Można stwierdzić, że nie da się zastąpić badań klinicznych innymi działaniami. Są inne inicjatywy naukowe sprawdzające skuteczność leków, np. poprzez symulację, ale badania kliniczne są również bardzo ważne.

V.Prodi: Eksperymenty z kulturami komórkowymi mogą być bardzo skuteczne w przypadku badania leków. Badania na zwierzętach należy ograniczyć do niezbędnego minimum.