Program Prezydencji Duńskiej w zakresie badań naukowych, innowacyjności i szkolnictwa wyższego cz. II prezydencjaMinister Morten Ostergaard: Ważne by pokryć lukę między badaniami naukowymi i innowacyjnością. W tym ma pomóc program Horyzont 2020. Jeżeli chodzi o I filar – dużą wagę mają europejskie ośrodki badawcze oparte na kryteriach doskonałości, mobilności naukowców. Ważna jest infrastruktura badawcza, mechanizmy finansowania i promocji nowych produktów. Jeżeli chodzi o VI wyzwanie – społeczne, wiele państw podchodzi do niego krytycznie – uważa je za zbyt szerokie. Ważnie jest włączenie funduszy spójnościowych do nauki. Propozycja kompromisowa zawiera nowe ścieżki karier naukowców, tak by promować większy udział w programie Horyzont 2020. W kwestii EIT ma on potencjał integracji trzech części trójkąta wiedzy. Ważne jest porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych. Duńska prezydencja zorganizowała szereg konferencji wspierających Horyzont 2020 i promujących koncepcje doskonałości.

C. Ehler: Wyzwania społeczności dzielimy na kwestie wyzwań innowacyjności i nauki społeczne. Propozycja Komisji nie wprowadza takiego podziału, a propozycja Pani Carvahlo odnosi się do tego bezpośrednio Ciężko osiągnąć kompromis, nie ma podstaw do negocjacji. Kraje członkowskie zdecydowały się na wzrost wydatków na badania i rozwój z 1% do 3%. W 2010 roku udało się osiągnąć 2%. Wydaje się, że 3% jest nieosiągalne.

T. Riera Madurell: Trzeba zwiększyć budżet, żeby móc liczyć na sukces Horyzontu 2020, Ważne jest wsparcie Danii w tym temacie. Ważny jest kierunek w którym mają pójść prace nad budową ERA, ważne jest dalsze wsparcie rządu duńskiego.

K. Johansson: Horyzont 2020 to nie tylko badania, ale również innowacje, a w tym temacie dużo do powiedzenia mają kraje członkowskie. Trzeba położyć nacisk na innowacje i bliski rynek. VI wyzwanie nie powinno być zmieniane. Wspólnoty wiedzy i innowacji KIKS powinny ze sobą konkurować. Czy Dania opowie się za inwestycjami i poprze budżet?

Minister Morten Ostergaard: Dania skłania się ku osiągnięciu 3% PKB na badania i rozwój. Jeżeli chodzi o ERA – ważna jest współpraca z krajami członkowskimi. Problem będzie z zarządzaniem na poziomie krajowym i otwarciem wewnętrznych programów i konkursów na zagranice. Większa współpraca w ramach wspólnej infrastruktury, byłaby krokiem na przód. Naukowcy są otwarci na podróże i mogą korzystać z infrastruktury, której nie mają u siebie w kraju. W Funduszach Spójności zawarte są cele dotyczące badań i innowacyjności. Jeżeli chodzi o VI wyzwanie – należy je podzielić. Ważna jest interdyscyplinarność. Bez środków z budżetu o KIKS możemy tylko teoretyzować.