Program Prezydencji Duńskiej w zakresie gospodarki i wzrostu gospodarczego prezydencja Wizyta Olego Sohna, duńskiego ministra ds. gospodarki i wzrostu gospodarczego, urzędującego przewodniczącego Rady Unii Europejskiej

 Minister Oleg Sohn:

Nasze decyzje muszą stymulować wzrost gospodarczy. Należy wzmocnić współpracę wewnątrz UE.

Filary naszej prezydencji to:

(a) Konsolidacja finansowa

(b) Wzrost gospodarczy

Nasze priorytety:

− Budowa jednolitego rynku cyfrowego (promowanie branży internetowych i usług innowacyjnych).Ważne jest rozporządzenie roamingowe dotyczące zarówno połączeń głosowych jaki i przesyłu danych. Firmy telekomunikacyjne muszą oferować dostęp po atrakcyjnych cenach także w innych krajach. Trzeba prowadzić długofalowe inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną – przewidziany na to budżet to  9,2 mld €. Jednak inwestycje wybrane do projektów nie mogą zakłócać wolnej konkurencji.

− Podpisy elektroniczne powinny funkcjonować transgranicznie. Chcemy osiągnąć postęp w tej kwestii.

− Opracowanie ram prawnych dostępu do informacji publicznych z naciskiem na bezpieczeństwo związane z rozwojem technologii.

− Ustalenie ram zakończenia niezwykle istotnego dla Europejczyków projektu Galileo (nawigacja satelitarna).

B. Bendtsen: Firmom z sektora MŚP bardzo trudno jest dostać dofinansowanie. Trzeba uruchomić dla nich środki na kredyty.

B. Thomsen: Firmom z sektora MŚP bardzo trudno jest eksportować na cały świat. Musimy pomóc MŚP i poprawić im warunki, żeby łatwiej mogły rozwijać się na poziomie światowym.

J. Rohde: Trzeba wprowadzić europejskie sądy patentowe.

R. Butikhofer: Musimy zagwarantować środki dla MŚP w programie Horyzont 2020 inaczej MŚP nie będą w ogóle w tym programie uczestniczyć. UE jest zależna od importu surowców.

J. Buzek: Proponuję szybką ścieżkę legislacyjną w sprawie stworzenia wspólnego rynku UE. Trzeba wspomagać MŚP. Proponuje włączenie krajów spoza UE do uczestnictwa w przyszłych szczytach UE.

Z. Balcytis: Część państw członkowskich UE nie zatwierdziła jeszcze podpisu elektronicznego. Trzeba wyznaczyć ramy czasowe wdrożenia tej dyrektywy. Potrzeba nam łatwiejszej wymiany informacji.

Minister Oleg Sohn: Musimy pomóc MŚP w rozwoju ułatwiając – zapewniając im finansowanie. Pamiętać jednak trzeba, aby nie ucierpiały na tym warunki pracy. Trzeba znaleźć miejsce na siedzibę na Europejskiego Sądu Patentowego i wprowadzić rozporządzenia dotyczące patentu europejskiego. Są to sprawy ważne także dla MŚP. Podatkiem od transakcji finansowych zajmuje się minister finansów. Programy COSMO i Horyzont 2020 mają zapewnić wzrost MŚP tak samo dyrektywa o wspólnym rynku. COSMO jest programem krótkoterminowym, zaś Horyzont 2020 programem długoterminowym. Finansowanie projektów zależy od budżetu. Jednym z naszych priorytetów jest także podpis elektroniczny. Podczas naszej prezydencji rozpoczniemy negocjacje w tej sprawie.