Program Prezydencji Duńskiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaWymiana poglądów z Pią Olsen Dyhr (p.o. duńskiej Minister Zdrowia)

Minister P.Olsen Dyhr: Prezydencja duńska zamierza skupić się przede wszystkim na realizacji założeń programu – Inteligentne zdrowie, lepsze życie. Drugim istotnym działaniem będzie promocja innowacji i inwestycji, które mają duży wpływ na gospodarkę i przyczynią się do wyjścia z kryzysu gospodarczego. Należy również wziąć pod uwagę zmiany demograficzne w europejskich społeczeństwach i dostosowywać do nich opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Dzięki najnowszym technologiom w dziedzinie ochrony zdrowia, pozycja europejska w tym zakresie zostanie umocniona na arenie międzynarodowej. Wspierany będzie nie tylko farmaceutyczny sektor badawczy oraz leczniczy, ale też beneficjenci, korzystający z jego usług. Prezydencja duńska zamierza również prowadzić intensywne prace legislacyjne nad Dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych, wprowadzając przepisy promujące innowacyjność. Duża uwaga zostanie poświęcona profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, gdzie wszyscy chorzy powinni mieć stały dostęp do nowoczesnych i niedrogich leków (zmiany w Dyrektywie o przejrzystości cenowej). Inny ważny problem, to coraz większa w ostatnim czasie odporność organizmów na antybiotyki, która wymaga ścisłej współpracy laboratoriów z całego świata, w rozwiązaniu tego problemu (zmniejszenie wykorzystywania antybiotyków w lecznictwie). Prezydencja duńska zamierza także prowadzić dialog z Komisją w sprawie programu – Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego 2014-2020, którego głównymi założeniami są promocja usług leczniczych na najwyższym poziomie oraz opracowanie sposobów zapobiegania chorobom o charakterze cywilizacyjnym. Duża uwaga zostanie również poświęcona działaniom służącym transgranicznemu powstrzymywaniu chorób zakaźnych. Prezydencja duńska zamierza również zmienić zasady dotyczące nadzorowania leków (bardziej przejrzyste przepisy dotyczące wprowadzania konkretnych preparatów leczniczych na rynek). Należy także udoskonalić system opisywania leków dostępnych bez recepty z naciskiem na konieczność podawania przez producentów na opakowaniach pełnej informacji o skutkach ubocznych korzystania z tego rodzaju preparatów.

P.Liese: Istnieje konieczność wprowadzenia pełnej kontroli nad produktami, które są wszczepiane do ludzkich organizmów (m.in. implanty silikonowe). Zdrowie i rozwój gospodarczy nie są wartościami równoważnymi. Przerywanie wbrew zaleceniom lekarza kuracji antybiotykowej prowadzi w przyszłości do odporności organizmu na tego typu grupę leków.

L.McAvan: Brak rejestracji medycznych poszczególnych rodzajów implantów przynoszą dziś opłakane skutki, konieczne jest więc opracowanie szybkiego mechanizmu kontrolnego tych produktów (ścisła procedura dopuszczania do obrotu i kontroli jakości). Jak Prezydencja duńska ocenia stopień zaawansowania wdrażania Programu Zdrowie w zakresie transgranicznym w poszczególnych krajach członkowskich?

C.Lepage: Czy kwestie profilaktyki chorób przewlekłych znajdują się w programie dot. opieki zdrowotnej duńskiej Prezydencji? Warto opracować nowe rozwiązania prawne, tak by pokrzywdzeni pacjenci przez wykorzystanie złej jakości materiałów wszczepialnych mogli składać w takich sprawach pozwy zbiorowe. Jak rozwiązać oporność niektórych szczepów bakterii na antybiotyki w przypadku weterynarii, gdzie ta grupa produktów stosowana jest często w sposób prewencyjny? Zastosowanie technologii GMO do rozwiązania tego problemu jest zbyt wielkim ryzkiem. Kwestia ochrony zdrowia z punktu widzenia społecznego jest wartością kluczową.

C.Schlyter: W przypadku oporności na antybiotyki, konieczne jest zakończenie kuracji profilaktycznych i zakazanie w badaniu tego zjawiska używania markerów zmodyfikowanych genetycznie. Leków nie wolno postrzegać w kategoriach rynkowych a ich produkcja powinna być pozbawiona wymogów licencyjnych, co skutecznie obniży ich cenę i zwiększy dostępność.

E.O.Antonescu: Nakłady na badania nad chorobami przewlekłymi zwracają się bardzo szybko, gdyż polepszają poziom życia samych pacjentów i zmniejszają koszty służby zdrowia ponoszone na ich leczenie (m.in. rzadsze hospitalizacje). Czy Prezydencja duńska ma przygotowane projekty profilaktyki tego rodzaju chorób? Nie wolno zapominać o wpływie środowiska naturalnego na zdrowie człowieka.

G.Willmott: W przypadku Programu Zdrowie dla rozwoju należy skupić się na profilaktyce (m.in.otyłość, cukrzyca, zdrowe odżywianie, skutki palenia tytoniu).

Ch.Fjellner: Problem oporności na antybiotyki musi być brany pod uwagę przy pracach nad nowymi rodzajami tego typu preparatów. Jak przełamać impas w Radzie w odniesieniu do propozycji Komisji dotyczącej wprowadzenia nadzoru farmakologicznego i pełnej informacji dla pacjentów o charakterze i skutkach ubocznych substancji leczniczych, które zażywają?

N.Childers: Co prezydencja duńska zamierza zrobić w kontekście paktu dotyczącego zdrowia psychicznego w Europie?

Minister P.Olsen Dyhr: W przypadku problemu z wadliwymi implantami silikonowymi Prezydencja duńska czeka na propozycję przygotowaną przez Komisję. System opieki zdrowotnej musi być jak najbardziej przyjazny dla pacjentów. Warto popierać te inicjatywy i programy, które promują starzenie się bez utraty aktywności życiowej. Prezydencja duńska ma nadzieję na wprowadzenie zakazu stosowania antybiotyków w leczeniu profilaktycznym. Innowacyjność to ogromna szansa dla całego sektora farmaceutycznego. W przypadku profilaktyki chorób przewlekłych konieczna jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi krajami. Korzystanie z używek (m.in. tytoń, alkohol) warunkuje jakość zdrowia w długim okresie.

M.Mikolasik: Należy informować pacjentki o ryzyku jakie za sobą niesie wszczepianie implantów (m.in. późniejsza trudniejsza diagnoza raka piersi). Warto też ściśle ewidencjonować tego rodzaju produkty poprzez wprowadzenia dla nich kodów kreskowych. Dyrektywa w sprawie komórek i tkanek ludzkich powinna zawierać zapisy wykluczające ich komercyjny obrót na rynku. Warto jeszcze raz przeanalizować wpływ tytoniu na ludzkie zdrowie.

K.Kadenbach: W przypadku rozwiązania problemu odporności na antybiotyki konieczne jest podejście holistyczne – łączące wiele metod badawczych. Warto inwestować w szczepionki, jako najskuteczniejszą metodę ochrony obywateli przed chorobami zakaźnymi.

M.Auken: Jak skutecznie przeciwdziałać przenikaniu resztek leków do środowiska naturalnego?

Z.Mazej-Kukovic: Należy efektywnie zarządzać systemami ochrony zdrowia. Czy choroby przewlekłe można leczyć, tak by nie generować dodatkowych kosztów dla szerokopojętego sektora zdrowotnego (system wydawania recept, skrócenie czasu oczekiwania na poradę lekarską)? Aspekt zdrowotny powinien być uwzględniony przy prowadzeniu polityki środowiskowej. Czy planuje się wykorzystanie silikonu w innym sektorze na większą skalę, niż tylko przy wytarzaniu produktów wszczepialnych?

D.Jorgensen (w imieniu Chaldemose): Co konkretnego Prezydencja duńska zamierza zrobić w profilaktyce i leczeniu cukrzycy?

A.Weisgerber: Informacje dołączone do sprzedawanych leków w internecie, często nie są do końca rzetelne. Trudno temu przeciwdziałać, ponieważ niektóre państwa członkowskie boją się takiego nadzoru i ingerencji, przypisując mu błędnie charakter cenzury.

A.Westlund: Decyzje dotyczące ograniczania stosowania ilości antybiotyków powinny zapadać na poziomie unijnym a nie krajowym. Należy również zająć się kwestią niebezpiecznych substancji chemicznych.

S.Auconie: Wydawanie pozwoleń dla firm produkujących implanty na ich zastosowanie, musi być ujednolicone i ściśle certyfikowane na poziomie unijnym (pełna harmonizacja instytucji standaryzacyjnych w tym zakresie). Propagowanie sportu to narzędzie kreowania polityki zdrowia publicznego.

K.Arsenis: Należy zrobić coś w sprawie substancji zakłócających pracę gruczołów dokrewnych, znajdujących się często w przedmiotach codziennego użytku.

M.Rivasi: Należy poprawić sposób funkcjonowania Europejskiej Agencji Leków. Czy Prezydencja duńska zamierza przygotować przepisy zabraniające wykorzystywania bisfenolu we wszystkich państwach członkowskich?

Minister P.Olsen Dyhr: Na lekarzach spoczywa obowiązek informowania pacjentów, jakie ryzyko wiąże się z wszczepianiem implantów. Możliwość śledzenia wyrobów medycznych przez cały cykl ich życia jest zadaniem trudnym, ale możliwym do realizacji. Należy zachęcać kraje członkowskie do wzmacniania ustawodawstwa w dziedzinie profilaktyki antytytoniowej. Problem przedostawania się do środowiska pozostałości leków ma charakter globalny i w takiej skali należy go rozwiązywać. W przypadku niebezpiecznych substancji chemicznych w rzeczach codziennego użytku, konieczna jest współpraca ministrów zdrowia i środowiska (efekt synergii). Dobrą jakość opieki zdrowotnej można połączyć z innowacją i rozwojem. Decyzje dotyczące jakości profilaktycznych programów zdrowotnych w sprawie chorób przewlekłych zapadają najczęściej na poziomie krajowym.