Program Prezydencji Duńskiej w zakresie rolnictwa i żywności prezydencjaWymiana poglądów z Mette Gjerskov (duńską minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwa)

Minister M.Gjerskov: Priorytety duńskiej Prezydencji:

- promocja działań na rzecz zielonej Europy i Agendy 2020,

- stymulacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego, przyjaznego dla środowiska naturalnego (tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie eksportu bez zbytniej eksploatacji zasobów),

- przywództwo europejskie we wszystkich inicjatywach środowiskowych, prowadzących do poprawy sytuacji gospodarczej w krajach Wspólnoty,

- reforma wspólnej polityki rolnej (działania dostosowawcze do nowych priorytetów m.in. zazielenienie, integracja z innymi politykami),

- reforma polityki rybołówstwa,

- bezpieczna produkcja żywności (odpowiednie ramy prawne np. harmonizacja, standardy, gwarantujące bezpieczeństwo w obrocie produktami spożywczymi – ochrona konsumentów),

- uproszczenie zapisów prawnych w przypadku żywności dla dzieci i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (doprowadzenie do porozumienia pomiędzy PE a Radą),

- doprowadzenie do porozumienia w sprawie elektronicznej identyfikacji bydła oraz zachowania dobrowolności w tej sprawie,

- przegląd przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt,

- promowanie podejścia holistycznego (sektor weterynaryjny i sektor ochrony zdrowia ludzkiego) w kwestii badań nad rosnącą opornością na antybiotyki,

- prowadzenie dialogu ze wszystkimi instytucjami i organizacjami.

Ch.Schaldemose: Europa musi zabrać się do pracy. Jak skłonić państwa członkowskie do realizacji konkretnych aktów prawnych? Jakie konkretne inicjatywy zamierza podjąć Prezydencja duńska w problemie rosnącej odporności na antybiotyki? Czy można skutecznie rozwiązać problem znakowania żywności?

E.de Lange: Czy słusznym jest wyłączanie wszystkich przepisów dotyczących diety niskokalorycznej i umieszczanie ich w ogólnym prawodawstwie? Jak wygląda sytuacja w Radzie w kwestii żywności bezglutenowej?

F.Ries: Francja Sytuacja dotycząca produktów żywnościowych specjalnego przeznaczenia ( np.mleko dla dzieci w okresie wzrostu) jest nadal niejasna. Trzeba podjąć zdecydowane kroki, aby zapobiec zjawisku marnowania żywności w Europie na masową skalę. W jaki sposób Prezydencja zamierza postrzegać rolę firm z sektora MŚP, które stanowią filar gospodarki europejskiej?

S.Hassi: Czy Prezydencja ma plan zatrzymania postępującej eutrofizacji dużych akwenów wodnych w Europie (np. M.Bałtyckie) będącej skutkiem stosowania w rolnictwie zbyt dużej ilości nawozów i pestycydów?

Ch.Klass: Należy skłonić państwa członkowskie do implementacji przepisów unijnych w takich dziedzinach jak: zielona polityka rolna oraz dobrostan zwierząt.

D.Jorgensen: Według jakich zasad będzie reformowana wspólna polityka rolna?

Ch.Davies: Jeśli UE chce zapewnić istnienie zdrowych mórz i różnorodnych zasobów rybnych, musi zadbać o przeprowadzenie skutecznej polityki rybołówstwa. Nie wolno wyznaczać limitów i kwot połowowych bez opierania się na konkretnych badaniach.

C.Schlyter: Należy skrócić czas transportu zwierząt przeznaczonych na ubój. Jakie jest stanowisko Prezydencji w stosunku do technologii GMO?

Minister M.Gjerskov: Prezydencja duńska będzie prowadziła dyskusję w odniesieniu do problemu dobrostanu zwierząt, zabiegając jednocześnie o ścisłe przestrzeganie przez państwa członkowskie prawa unijnego. Pomimo tego, że okres wdrażania dotyczący zwiększenia powierzchni klatek dla kur niosek był długi, to 14 państw członkowskich nadal nie dostosowało swoich przepisów do prawa unijnego. Prezydencja postara się zaprezentować w jaki sposób są wykorzystywane antybiotyki i jak zmniejszyć ich zużycie. Do produktów specjalnego przeznaczenia powinna zostać włączona oprócz diety niskokalorycznej, żywność bezglutenowa. Prezydencja duńska będzie przekonywać, aby kuchnie publiczne w 60% opierały się na żywności ekologicznej. Zazielenienie polityki rolnej będzie odbywać się głównie przez system zachęt i subsydiów dla tych producentów, którzy będą prowadzić. produkcję ekologiczną. Reforma polityki rybołówstwa przygotowana przez Komisję jest bardzo spójna i ma duże szanse powodzenia.

R.Morkunaite-Mikuleniene: Pomimo ściśle zdefiniowanych reżimów prawnych, podobne produkty żywnościowe bardzo różnią się od siebie jakością, w poszczególnych państwach europejskich.

H.Schnellchardt: Parlament Europejski przyjmuje mnóstwo aktów prawnych, których później nikt nie przestrzega. Jak powstrzymać wzrost cen ziemi rolnej? W przypadku transportu zwierząt najważniejszy jest ich fizyczny czas załadunku i rozładunku.

L.McEvan: Zajmując się kwestią oporności na leczenie antybiotykami warto zastanowić się także nad ich nadmiernym wykorzystaniem w weterynarii.

M.Auken: Jakie jest stanowisko Prezydencji do technologii klonowania w produkcji roślinnej i zwierzęcej? Nie można chronić miejsc pracy kosztem przyrody. Należy znacznie ograniczyć rybołówstwo na obszarach zagrożonych.

K.Heinz-Florenz: Prezydencja musi działać w imieniu Europy, a nie partykularnych interesów narodowych. Czy można jakoś ukrócić proceder skupu mięsa przez duże firmy, które działając w nieformalnych porozumieniach, całkowicie kontrolują ten segment rynku i zaniżają jego ceny. Data przydatności do spożycia umieszczana na każdym produkcie, nie chroni konsumentów a koncerny wytwarzające żywność.

C.Schlyter: Rynek spożywczy powinien płacić rolnikom uczciwe ceny za produkowaną przez nich żywność.

Minister M.Gjerskov: Prezydencja będzie wspierać dialog w kwestii technologii GMO. Zrównoważona akwakultura to podstawa reformy polityki rybołóstwa. System kontroli rynku mięsa, musi opierać się na wiarygodnych inspekcjach. Pomysł na tzw. zazielenienie polityki rolnej opiera się na produkcji według norm ekologicznych  i ograniczenie w tym zakresie wszelkich barier ekologicznych.