Program Prezydencji Greckiej w zakresie edukacji i spraw wyznaniowych prezydencjaWizyta Konstantinosa Arvanitopoulosa, greckiego ministra edukacji i spraw wyznaniowych – priorytety prezydencji greckiej w zakresie edukacji

K. ARVANITOPOULOS: Bezrobocie w wielu państwach członkowskich jest bardzo wysokie, a gospodarka wciąż tkwi w recesji i te kwestie są niezwykle ważne dla prezydencji greckiej. Najważniejsze są teraz badania i rozwój, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki, gdyż to rozwój pozwala tworzyć nowe miejsca pracy. Inwestycje  do 2019 r. pozwolą stworzyć 3,5 mln. nowych miejsc pracy. Nowatorskie rozwiązania  i technologie, wiążą się z budowaniem europejskiego potencjału badawczego. Do roku 2014 ma zostać zakończony w pełni jednolity rynek badań i innowacji w Europie. Mają też zostać podjęte działania zwiększające mobilność badaczy. Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, KE i innymi zainteresowanymi jest niezbędna. Wszystkie wydatki na prace badawcze i naukowe musza być skuteczne i przynieść wymierny efekt dla gospodarki europejskiej w postaci konkretnych produktów. Wspieranie innowacji jest jednym  z priorytetów Unii Europejskiej, przede wszystkim należy stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi innowacji w Unii. Jeśli chodzi o politykę kosmiczną, to potrzebne są odpowiednie ramy współpracy między UE a Europejska Organizacją Kosmiczną. W tej chwili toczą się przygotowania do spotkania w tej materii, aby do roku 2016 powstał program działań w tym zakresie. Oprócz inicjatyw politycznych prezydencja grecka zaplanowała kilkanaście spotkań w tej dziedzinie – Kongres nt. współpracy z krajami sąsiadującymi. Najważniejsze dziedziny  z zakresu partnerstw publiczno-prywatnych to: nowoczesne mechanizmy napędowe, nanotechnologie, badania kliniczne, innowacyjny system zarządzania ruchem lotniczym SESAR.

M. da GRACA CARVALHO: prezydencja będzie odbywała kluczowa rolę, gdyż w tej chwili wdrażane są liczne programy badawcze. Konieczne są uproszczenia i przejrzystość, jeśli chodzi o rozpoczynające się programy np. Horyzont 2020. Należy zapobiegać ucieczce młodych i wykształconych naukowców z UE.

V. PRODI: w kontekście satelitów i odpadów kosmicznych należy zacząć rozwiązywać problem z orbitami. Trzeba zabezpieczyć te obiekty, aby nie dochodziło do kolizji. Przedsięwzięcia na rzecz technologii, to kolebki, dzięki którym mogą się zrodzić postępowe przedsiębiorstwa w Europie.

J. HIBNER: podkreślił Pan rozwój badań i innowacji w walce z bezrobociem, a także rozwój partnerstw publiczno-prywatnych w tworzeniu nowych miejsc pracy, co jest bardzo istotną kwestią. Należy też wspomnieć o programie Erasmus, jako środka wymiany nie tylko studentów, ale także w ramach stażu koniecznego do zdobywania doświadczenia.

K. ARVANITOPOULOS – podsumowanie: Uproszczenie zasad i procedur jest jedną  z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o program Horyzont 2020. Potrzebna jest odpowiednia równowaga, jeśli chodzi o poszczególne sektory, a środki powinny być dobrze między  nie rozdzielone. Infrastruktura kosmiczna musi zostać odpowiednio zabezpieczona, co jest jednym z priorytetów naszej prezydencji. Potrzebne jest finansowanie działań w tym zakresie, gdyż widać znaczne różnice między inwestycjami po dwóch stronach globu. Ten obszar polityki staje się coraz ważniejszy dla Unii. Polityka na rzecz innowacji, badań i rozwoju jest jedną z najważniejszych w tej chwili. Współpraca z sektorem prywatnym jest źródłem wzrostu, nowych miejsc pracy i nowych pomysłów. Toczące się rozmowy między Radą  a Parlamentem Europejskim prowadzą do znalezienia środka odpowiedniego do określonych celów.