Program Prezydencji Greckiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, energetyki i zmian klimatu prezydencjaWymiana poglądów z Yannisem Maniatisem (Ministrem ds. Środowiska Naturalnego, Energetyki i Zmiany Klimatu) - Przedstawienie programu Prezydencji Grackiej

 Y. MANIATIS: Prezydencja Grecka przyjęła za główne priorytety:

  • promocję paktu na rzecz wzrostu i zatrudniania, w szczególności ludzi młodych,
  • pogłębienie unii walutowej i gospodarczej, skupiając się w głównej mierze na negocjacjach dot. unii bankowej,
  • skuteczna reakcja na nielegalną emigrację z poszanowaniem praw człowieka i popierając pełna swobodę poruszania się
  • wprowadzenie nowej dyrektywy i reformy dot. polityki morskiej UE.

Zajmiemy się też środowiskiem, rybołówstwem, transportem i bezpieczeństwem. Ta komisja jest szczególnie ważna dla wymiaru politycznego UE, bo nawet nasi obywatele uważają,  że środowisko i jego ochrona jest bardzo ważna, ze względu na zagrożenia takie jak zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo bliską współpracę pomiędzy Komisją ds. Środowiska, PE, Radą ds. Środowiska oraz Radą ds. Zmian Klimatycznych pomoże nam to rozwiązać nasze problemy. Ludzkość nie była wstanie powstrzymać zwiększającej się temperatury globalnej, poniżej poziomu 2 0C, więc musimy zrobić wszystko, aby zmniejszyć wzrost temperatury. 70 % gazów cieplarnianych pochodzi  z krajów rozwiniętych a tylko 11 % z UE. UE jest jedynym regionem na świecie,
gdzie odłożono fundusze (180 mln. Euro) na lata 2014 – 2020, aby móc walczyć ze zmianami klimatu. Jeśli nie będziemy walczyć o zachowanie bioróżnorodności stracimy już 3 % PKB. To 350 mld. euro rocznie. Rada ds. Energii już mówi o tym, że żyjemy w świecie gdzie  1,5 mld. ludności nie ma dostępu do energii. Chcielibyśmy osiągnąć porozumienie,  jeśli chodzi o transport odpadów i handel emisjami. Transport lotniczy to ważny temat. Ważne są tu stabilne ramy prawne, które zapewniłyby pewność dla linii lotniczych.
Ważna jest decyzja ICAO i próby międzynarodowych działań opartych na warunkach rynkowych. Z punktu widzenia wiarygodności UE, konieczne jest natychmiastowe porozumienie. W przygotowaniu jest propozycja rozporządzenia, jeśli chodzi o gatunki,
które nie są gatunkami europejskimi i dzięki pracy PE, jest duże przyspieszenie w tym temacie i możliwe jest porozumienie. Musimy mieć jasne ramy prawne by chronić bioróżnorodność w państwach członkowskich. Ważnym tematem dla Prezydencji Greckiej będzie również promocja pakietu energetycznego i pakietu dotyczącego zmian klimatycznych.

Prezydencja Grecka - ochrona środowiska naturalnego

Prezydencja Grecka – ochrona środowiska naturalnego

To trudne decyzje, chodzi o przyjęcie rozwiązań reagowania na zmiany klimatyczne, to ważne dla przyszłości naszej planety. Musimy mieć wspólne stanowisko, jeśli chodzi o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Musimy mieć pewność, jeśli chodzi  o dostawy energii i poprawy sieci. Musimy rozwijać technologie zmniejszające emisję CO2.  Chcemy stworzyć gospodarkę zwiększającą ilość miejsc pracy. Ograniczenie emisji o 40 % do 2020 to bardzo ambitny cel. UE musi nadal angażować się w kwestie importowania odnawialnych źródeł energii. Ważna jest oszczędność energii i jej wydajność.  Emisje ze statków. Chcielibyśmy monitorować te emisje. To skomplikowana procedura
i musimy uwzględniać statki spoza UE. Musimy być ostrożni i ograniczać obciążenia administracyjne. Torebki plastikowe mają olbrzymi wpływ na środowisko i ważne są postępy w tej kwestii.

P. LIESE: Transport lotniczy to będzie trudny trialog, prawdopodobne stanowisko Rady  i PE będzie się od siebie różnic. Ważne abyśmy zagwarantowali, że państwa członkowskie przyjęli przepisy z zakresu „stop the clock”. Dochody z tego podatku będą wydawane na pewne cele np. projekty badawcze. Pakiet celów 2030, jak w przyszłości realizować nasze cele i stanowić prawo?

L. MCAVAN: Dobrze, że Prezydencja Grecka chce zamknąć do wyborów kwestie, które jeszcze są otwarte. Prezydencja Grecka przypada na czas, kiedy dyskutujemy o pakiecie 2030. Sytuacja dzisiejsza i z 2009 r. to jest krok wstecz, propozycja Komisji jest niewystarczająca.

C.DAVIS: Wdrażanie prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich różni się. Kiedy ten temat będzie figurował w porządku obrad Rady. Torby plastikowe, to nie tylko wymiar odpadowy i w tym zakresie obciążenia dla środowiska, ale lobby producentów nie chce dopuścić do zmian składu chemicznego i dopuszczenia do produkcji toreb alternatywnych. Jak przebiega dyskusja?

S.HASSI: Nawiązując do kwestii pakietu 2030 i propozycji Komisji, to rozczarowująca porażka w tej dziedzinie. Czy można byłoby podkreślić rolę energii odnawialnych? Sektor, w którym emisje rosną najszybciej to transport. Są akty ustawodawcze w trakcie przygotowywania, mające na celu zwalczanie emisji z transportu. Rada nie ma jeszcze wspólnego stanowiska w tej sprawie, PE wyraził swoje wsparcie dla idei, że należy ograniczyć paliwa pochodzące z żywności. Parlament podjął decyzję o odrzuceniu nowej odmiany kukurydzy 1507. Czy będzie się tym zajmować Prezydencja w ramach zajmowania się GMO.

A. ROSBACH: Grecja zużywa tyle samo energii na ogrzewanie mieszkań, co Finlandia.  Co można zmienić? Jak zmniejszyć zależność od paliw kopalnych? I jak zabiegać  o inicjatywy sytuowania innych rodzajów energii?

C. ANGOURAKIS: Program Prezydencji i działania UE w najbliższym czasie powinny być nakierowane na realizacje strategii Europa 2020 oraz zarządzaniem gospodarczym  oraz paktem na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Czego powinni oczekiwać pracownicy, jeśli mowa o nowych źródłach energii? Wydaje się, ze pomimo strategii Europa 2020 zwiększa się nasze zapotrzebowanie na energię.

K-H. FLORENC: Widzimy jak bezradna jest komisja, jeśli chodzi o państwa członkowskie, bo nie wdrażają prawodawstwa z lat ubiegłych. Należy zadbać o to, aby nasze przepisy zostały wdrażane.

K.ARSENIS: Trzeba się trzymać regulacji wewnętrznych i norm międzynarodowych.  Tych reguł trzeba się trzymać w przypadku poszukiwania, w wodach morza Śródziemnego, ropy naftowej i gazu ziemnego. A tu stara się wydobywać tych surowców coraz więcej.

E. ESTRELLA: W październiku w Korei odbędzie się konferencja w sprawie bioróżnorodności. Liczymy na pozytywna negocjacje tego, w jaki sposób możemy wzmocnić ekosystemy i poszczególne gatunki, które są zagrożone wymarciem. Po ostatniej konferencji w Indiach można mówić o znaczących postępach, bo zwiększono środki finansowe  na ochronę bioróżnorodności do 2015 r. Jakie będą priorytety Prezydencji w czasie negocjacji na tej konferencji w Korei.

S. DANELLIS: Dobrze, że włączono niebieski wzrost do priorytetów. Ale biorąc pod uwagę rolę ministra środowiska, bo im bardziej wykorzystujemy środowisko przybrzeżne musimy chronić środowisko morskie i bioróżnorodność morską, więc musimy mieć dobre planowanie przestrzenne w zakresie gospodarki morskiej.

S. AUCONIE: Kontrowersyjna była propozycja Komisji wprowadzenia odmiany kukurydzy 1507 do upraw, to organizm genetycznie modyfikowany. PE cofnął zezwolenie na uprawy. Jakie jest układ sił w Radzie i stanowisko Rządu Greckiego w tej sprawie?

M. GROTTE: Prezentacja celów na rok 2030, jeśli chodzi o cel 75, dla energii odnawialnej, to dość deprymujące. Potrzebna jest transformacja i przejście od ciężkiego przemysłu  do nowych gałęzi przemysłu i muszą one się rozwijać. Musi też być bezpieczeństwo inwestycji dla tych, którzy już podjęli inwestycje w tej sprawie. Handel emisjami, powinien być dostoswany do przyszłości. Jeśli nie uda nam się go wprowadzić, to będziemy dalej wydawać mnóstwo na paliwa kopalne i nie będziemy w stanie przejść do tańszych alternatyw. To w konsekwencji będzie rujnujące dla naszych gospodarek.

Y. MANIATIS: Chcielibyśmy, w możliwie najbardziej ambitny sposób promować europejskie standardy w dziedzinie ochrony środowiska. Trzeba poprzeć ambicje Europy. Przyszłość UE może oprzeć się na zrównoważonym charakterze działań i ochronie środowiska, tworzeniu zielonych i niebieskich miejsc pracy i rozsądnie gospodarować zasobami. Musimy przy tym zachować naszą konkurencyjność i konkurencyjność małych  i średnich przedsiębiorstw, które w 80 – 90 % uczestniczą w europejskim rynku pracy
w Europie. Trzeba korzystać z doświadczeń przeszłości, jeśli Europa chce osiągnąć cel  i stanowić wiodące znaczenie dla ochrony środowiska na świecie. Ważna też jest ścisła współpraca PE, Rady i Komisji. Dzięki osiągnieciu tego celu możemy pracować nad zmniejszeniem euro sceptycyzmu. Kwestia inspekcji, to stały temat w kontekście wdrażania wszystkich aktów ustawodawczych, chodzi o możliwość oceny czy państwa członkowskie działają wystarczająco szybko. W kwestii toreb plastikowych, trzeba podejść do tego odpowiednio w powiązaniu z zanieczyszczaniem mórz. Ważnym tematem jest też kwestia problemu z oszczędnością energii. Mamy nadzieję, że w nowym okresie programowania będziemy mogli zwiększyć nakłady na edukację i informację w zakresie oszczędności energii. Musimy poprawić tę sytuację. Energia wiatrowa. Dla naszego kraju jest bardzo ważna.  W kwestii ILUCK nie doszło do porozumienia, zrobimy wszystko, aby doszło  do porozumienia, które zadowoli wszystkie państwa członkowskie. Dyrektywa paliwowa.
W ramach kwestii dyrektywy paliwowej powstaje badanie Komisji i oczekujemy oceny wpływu. W zakresie organizmó modyfikowanych genetycznie, wydawanie zezwoleń dla upraw pochodzi od Rady. Grecja ma negatywne stanowisko do tego tematu. Kwestia emisji ze statków jest skomplikowana i podejmiemy działania, aby doszło tu do postępów. Musimy być pionierami w kwestii bioróżnorodności.