Program Prezydencji Greckiej w zakresie rozwoju wsi i żywności prezydencjaWymiana poglądów z Athanasiosem Tsaftarisem (Ministrem Rozwoju Wsi  i Żywności) – Przedstawienie programu Prezydencji Rady

A.TSAFTARIS: Grecja przejmuje prezydencję w szczególnym momencie, o to okres przejściowy, gdzie UE zmierza do zapewnienia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego  i wzrostu zatrudnienia, szczególnie ludzi młodych. Chodzi nam o dobrobyt dla wszystkich. Do priorytetów Prezydencji Greckiej należy wspieranie polityki działań na rzecz wzrostu gospodarczego, zmniejszania bezrobocia, pogłębienie unii gospodarczej i monetarnej, realizacja głębokich reform gospodarczych. Dużym wyzwaniem jest wspieranie współdziałania np. w przypadku przepływów dużych strumieni migracyjnych.  Dziedzina rolnictwa i rybołówstwa jest dużym filarem rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. To obszar, w którym UE w dalszym ciągu cieszy się na świecie dużym poważaniem, ponieważ mamy wysokie standardy produkcji, a to przyczynia się do wysokiej jakości naszych produktów. W ostatnich latach doświadczyliśmy reformy w dziedzinie rolnictwa, a teraz chodzi o to by naszą produkcję uczynić bardziej zieloną i efektywną.  Obecnie głównym celem, pozostaje dalsza realizacja tej reformy. Komisja musi wydać akty delegowane, które są do tego niezbędne. Prezydencja będzie przykładała do tego dużą uwagę. Równocześnie chodzi o to, aby pewne działania ulepszyć i niwelować słabości. Chcemy by rolnicy, rodzinne gospodarstwa rolne były szczególnie wspierane. Produkty rolne powinny być dalej wspierane. Jest już porozumienie dot. mórz i rybołówstwa, którego celem jest uzyskanie zrównoważonego zagospodarowania zasobów. Prezydencja również zwróci uwagę na kwestie rybołówstwa głębinowego. Zdrowie zwierząt i roślin oraz bezpieczeństwo całego łańcucha żywnościowego również jest bardzo ważne. Pakiet przełożony przez Komisję ma na celu zmodernizowanie i uproszczenie obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Surowsze i bardziej efektywne ustawodawstwo jest niezbędne, gdyż tylko w ten sposób można podwyższyć zaufanie konsumentów. Jeśli UE ma bardzo wysokie wymogi wobec swojej żywności, to dotyczy to całego łańcucha żywnościowego. Pojawiające się kryzysy dotyczące np. etykietowania, znakowania mięsa, oszustw czy też chorób roślin lub zwierząt, zmuszają nas, aby stale analizować i dostosowywać ustawodawstwo. Prezydencja zajmie się też analizą sprawozdania Komisji na temat obligatoryjnych danych na temat pochodzenia mięsa. Spodziewamy się też dalszych propozycji ze strony Komisji np. w zakresie leków dla zwierząt, pasz zawierających leki oraz na temat higieny zwierząt. W kwestii napojów alkoholowych oczekiwana jest propozycja ze strony Komisji.

D. ROTH-BEHRENDT: Ciekawe jest podejście Prezydencji do 2 tematów: organizmów zmienionych genetyczne i klonowania. Jeśli chodzi o sprzedaż mięsa zwierzęcia sklonowanego to producenci mówią, że to się nie opłaca, ale co ze zwierzętami 2 i 3 pokolenia od zwierząt sklonowanych i konieczności znakowania takiego mięsa. Obecna propozycja Komisji nie mówi na temat znakowania zupełnie nic. W zakresie organizmów zmienionych genetycznie np. kukurydzy 1507 Pionier, czy będą dyskusje na ten temat.

G. KOUMOUTSAKOS: Konsumenci tracą zaufanie. Trzeba temu przeciwdziałać.  Ważne jest przy znakowaniu, oprócz miejsca pochodzenia, informowanie konsumenta również wartości odżywczej.

C. KLASS: To bardzo ambitny plan, a czas jest skrócony, ze względu na wybory. Należy zwrócić uwagę na kwestie zazieleniania, a opinie są rozbieżne w tym zakresie. Zazielenianie nie może oznaczać odłogowania, potrzebujemy zrównoważonego, trwałego wykorzystywania, chcemy zachować krajobraz kulturowy, trwale zagospodarowany, więc musimy do tego racjonalnie podejść. Wykorzystanie powierzchni rolnych, jako producenta energii. Jeśli mamy produkować energię to będziemy potrzebowali zmiany, w kwestii wykorzystania gruntów. Czy Prezydencja Grecka ma zamiar zająć się tematem uprawy biomasy w Europie.

S. DANELLIS: Mam nadzieję, że będzie to Prezydencja konstruktywna i skuteczna.  W kwestii zazieleniania, to wyniki dotychczasowych prac były gorsze od oczekiwań.  Więc, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, jak Prezydencja grecka planuje zapewnić promowanie aktów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi i ociepleniem klimatu. Jakie można zaproponować mechanizmy wspierające rolników, szczególnie młodych.

J. EVANS: Pana przesłaniem było to, że powinniśmy pracować bardziej z konsumentami.Najważniejsze kwestie, jakie zgłaszają w ostatnich czasach, to kwestie organizmów genetycznie modyfikowanych oraz nasion. Sprzeciw w sprawie kukurydzy 1507.

P. AYUSO: To szeroki program Prezydencji Greckiej. W dziedzinie bezpieczeństwa żywności, warto zwrócić jednak uwagę na potrzebę zastosowania środków owadobójczych  w niektórych krajach, szczególnie południowych jest to koniecznością. Zakaz stosowania tych środków nie pozwala na właściwą walkę z niektórymi plagami owadów.

K-H. FLORENZ: Przyjmowaliśmy tu wiele dobrych przepisów, jednak nie przenoszone są one na forum krajowe. Czy jest jakiś pomysł na wzmożenie przystosowywania prawodawstwa krajowego.

N. CHRYSOGELOS: Należy zwrócić uwagę na dyrektywę miodowa, gdyż dotyczyć będzie nie tylko konsumentów ale i hodowców. Chodzi tu o udział pyłków z roślin genetycznie modyfikowanych na poziomie 10 %. Kolejną kwestią był dialog między UE a USA.
Jak postrzegany jest ten temat szczególnie, jeśli chodzi o wykorzystanie mięsa i produktów pochodzących ze zwierząt klonowanych i ich potomstwa. Zakaz wykorzystywania nowych leków i substancji farmakologicznych, pochodnych nikotyny, które mogą wpływać
na kondycję pszczół.

A. TSAFTARIS: Europa i Grecja to kontynent, który ma bardzo zróżnicowane otoczenie.  Te różnice sprawiają, że produkujemy w sposób bardzo różnorodny i to nasza przewaga konkurencyjna. Chodzi o ochronę tradycyjnych produktów. Wszystko jest ważne i potrzebne są odpowiednie przepisy i wdrażanie tych zasad. Podjęte już decyzje dają nadzieję, że duże środki Wspólnej Polityki Rolnej będą dalej przeznaczane na utrzymywanie rolnictwa  i hodowli szczególnie małych i rodzinnych gospodarstw. Podobnie, jeśli chodzi
o ekologizację i zazielenianie. Chodzi o zapewnienie pracy dla młodych rolników.  Jeśli chodzi o nową politykę rolną, to w większej mierze postaramy się spełnić oczekiwania konsumentów. Chcemy zająć się produkcją żywności o wyższej jakości, w ramach programu Horizon 2020. Uwzględnimy wymogi związane z przeciwdziałaniem ocieplaniu się klimatu. Oczywiście nie będziemy mogli wyeliminować tego zjawiska, a tylko łagodzić jego skutki. Rolnicy są w pierwszej linii odczuwania zmian klimatu. Ma to wpływ na ich produkcję,  na plony w sadach, pojawiają się problemy z odmianami czy gatunkami agresywnymi.  Trzeba zadbać o odpowiednie badania naukowe i szkolenia. Chodzi o utrzymanie wiedzy rolniczej i agronomicznej oraz jej rozwijanie. 30% środków Wspólnej Polityki Rolnej będzie przeznaczane na wspieranie działalności związanie z zazielenianiem. Istotne jest połączenie upraw roślin wysokobiałkowych z produkcją warzyw. W kwestii zwierząt klonowanych,  to temat, który wielu niepokoi, dyskusje jeszcze przed nami. Potrzeba dobrej analizy tego tematu. Od 2010 nie wydano żadnego zezwolenia na uprawę roślin modyfikowanych genetycznie. Jeden wyjątek został uchylony w 2013. Jeśli chodzi materiał reprodukcyjny,  to Prezydencja będzie chciała przetrzeć szlak w tym temacie i dokonać pewnych analiz.