Program Prezydencji Hiszpańskiej w zakresie ochrony środowiska prezydencjaProgram Prezydencji Hiszpańskiej w zakresie ochrony środowiska:

- kontynuacja prac dot. zmian klimatycznych i zajęcie się wyzwaniami, jakie stoją przed UE po szczycie w Kopenhadze. Trzeba zrealizować postanowienia szczytu COP15. Nie można patrzeć na niego jako na porażkę i rozczarowanie. Trzeba patrzeć w przyszłość. Niezbędna jest praca na poziomie międzynarodowym. Konferencja w Meksyku będzie stanowić próbę konsolidacji środowiska międzynarodowego. Konieczna jest współpraca z krajami rozwijającymi się i wschodzącymi gospodarkami. Cele prezydencji to:

- integracja środków dostosowawczych (ochrona gruntów, woda, bioróżnorodność, rolnictwo, rybołówstwo)

- rozwój Białej Księgi

- rozwiązanie kwestii Systemu Handlu Emisjami

- wdrażanie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego

- poprawa jakości powietrza

- redukcja niebezpiecznych substancji i chemikaliów

- ochrona gruntów

- rozwój energii odnawialnej

- ustanowienie międzynarodowej platformy dla wzmocnienia współpracy pomiędzy nauką a bioróżnorodnością oraz analiza wpływy gospodarki na bioróżnorodność – analiza kwestii bioróżnorodności w związku z rokiem bioróżnorodności (rok 2010).

- ochrona lasów, m.in. organizacja konferencji ministrów UE nt. ochrony lasów

- kwestia wody, w tym organizacja spotkań dot. tego zagadnienia.

- osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem w kwestii dyr. o emisjach przemysłowych

Niezbędna jest współpraca Państw członkowskich, szczególnie jeśli chodzi o susze czy powodzie. Europa powinna posiadać plan strategiczny na wypadek suszy. Należy podjąć działania w celu zmniejszenia zużycia wody przez obywateli oraz poprzez wprowadzenie nowych technologii (np. ponownego wykorzystania wody).