Program Prezydencji Hiszpańskiej w zakresie przemysłu i handlu prezydencjaHiszpański minister przemysłu, handlu i turystyki Miguel Sebastia

Priorytety prezydencji hiszpańskiej w świetle polityki konkurencji

Hiszpania chce dalej podążać drogą zakończonej właśnie prezydencji szwedzkiej. We współpracy z Belgią i Węgrami wypracowany został plan prac na najbliższe półtora roku. Zgodnie z nim położone zostaną fundamenty potrzebne do wypracowania modelu zrównoważonej gospodarki europejskiej. Szczyt energetyczny ma przyjąć program działań na najbliższe lata. Musimy zwiększyć harmonizację i skuteczność przepisów. Jak najszybciej musi pojawić się nowy instrument solidarności energetycznej. Wewnętrzny rynek energetyczny musi zostać ujednolicony. Hiszpania będzie się starała o to, by rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego zostało przyjęte podczas najbliższych 6 miesięcy. Powstać również muszą przepisy dotyczące czystych źródeł energii. Priorytetami są zwiększenie skuteczności energetycznej oraz rozwój technologii energooszczędnych i niskoemisyjnych. Prezydencja postawi na rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Europa musi być nowoczesna i konkurencyjna. Zgodnie ze strategią z Granady 2010-2015 dążmy do Europy cyfrowej. UE potrzebny jest jednolity rynek. Wypracowana powinna zostać karta praw użytkowników sieci, a także prawo dotyczące ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.  Należy zwrócić szczególną uwagę na technologie, które mają olbrzymie znaczenie względem ochrony środowiska. W miarę ich rozwoju osiągniemy wydajność energetyczną i wykażemy się zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska. Potrzebne są innowacyjne rozwiązania zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym.  Bezpieczeństwo energetyczne: Priorytetowo traktowane powinny być połączenia transgraniczne. Gaz z Algierii płynący przez Europę Południową na północ może obniżać ceny gazu z Rosji i vice versa. Rozbudowane muszą również zostać sieci transeuropejskie i połączenia między poszczególnymi krajami członkowskimi. Potrzebne jest rozporządzenie dotyczące inwestowania i projektów. Powstanie grupa koordynacyjna, która zajmie się ropą i innymi paliwami kopalnymi. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi bardzo ważną kwestię. Musimy wypracować plan działań, wytyczyć główne osie, które zapewnią nam wydajność. Energia atomowa czy węgiel może być planem B, dzięki któremu wypracujemy pewien stały system. Nie musimy wyzbywać się węgla, jeśli będziemy jednocześnie stawiać na rozwój innych technologii.  Rynek cyfrowy: Wciąż istnieje wiele barier krajowych, które nie pozwalają na właściwe funkcjonowanie tego  rynku. Potrzeba norm europejskich, działających we wszystkich państwach członkowskich,  które ujednolicą istniejące przepisy dotyczące np. praw autorskich. Należy zwrócić szczególną uwagę na technologie, które mają olbrzymie znaczenie względem ochrony środowiska. W miarę ich rozwoju osiągniemy wydajność energetyczną i wykażemy się zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska. Potrzebne są innowacyjne rozwiązania zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym.

Bezpieczeństwo energetyczne:

Priorytetowo traktowane powinny być połączenia transgraniczne. Gaz z Algierii płynący przez Europę Południową na północ może obniżać ceny gazu z Rosji i vice versa. Rozbudowane muszą również zostać sieci transeuropejskie i połączenia między poszczególnymi krajami członkowskimi. Potrzebne jest rozporządzenie dotyczące inwestowania i projektów. Powstanie grupa koordynacyjna, która zajmie się ropą i innymi paliwami kopalnymi. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi bardzo ważną kwestię. Musimy wypracować plan działań, wytyczyć główne osie, które zapewnią nam wydajność. Energia atomowa czy węgiel może być planem B, dzięki któremu wypracujemy pewien stały system. Nie musimy wyzbywać się węgla, jeśli będziemy jednocześnie stawiać na rozwój innych technologii.

Rynek cyfrowy:

Wciąż istnieje wiele barier krajowych, które nie pozwalają na właściwe funkcjonowanie tego rynku. Potrzeba norm europejskich, działających we wszystkich państwach członkowskich,  które ujednolicą istniejące przepisy dotyczące np. praw autorskich.