Program Prezydencji Irlandzkiej w zakresie pracy, przedsiębiorczości oraz innowacyjności prezydencjaWystąpienie Richarda Brutona, irlandzkiego ministra pracy, przedsiębiorczości i innowacji, oraz Seana Sherlocka, irlandzkiego sekretarza stanu w ministerstwie pracy, przedsiębiorczości i innowacji odpowiedzialnego za badania i innowacje (przedstawicieli urzędującej prezydencji Rady Unii Europejskiej) 

Minister Richard Burton : Stabilność wzrost i miejsca pracy to najważniejsze kwestie na których skupi się prezydencja. Bardzo ważna jest przedsiębiorczość i cele jej dotyczące. Ważne jest wsparcie dla MŚP. MŚP to kręgosłup gospodarki. Pomagają generować wzrost i miejsca pracy. Potrzebne jest wsparcie. Trzeba wzmocnić konkurencyjność i zrównoważony wzrost. WRF ustalają ramy budżetowe na lata do 2020. To będzie dyktowało, co będzie możliwe do przeprowadzenia. Trzeba się skoncentrować na MŚP. Ważny jest dostęp do finansowania i przedsiębiorczość regionalna. Trzeba przeanalizować rynek, aby pomóc przedsiębiorczości działać w sposób innowacyjny. Ważna jest zintegrowana polityka przemysłowa. Potrzebny jest łańcuch wartości. Potrzebna jest sieć pomagająca przekazywać między firmami informacje o innowacyjnych rozwiązaniach. Trzeba zmniejszyć obciążenie administracyjne dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw. Potrzebna jest jasność i przejrzystość. Potrzebny jest własny rynek, który będzie mógł konkurować z innymi. Potrzebne są równe szanse dla wszystkich, żeby zagwarantować jednolity rynek.

Sekretarz Sean Sherlock : Potrzebna jest konkurencyjność w sektorze związanym z projektami kosmicznymi. Ważne jest monitorowanie i tracking w kosmosie. Konieczne jest zaangażowanie w przemysł i MŚP. Ważna jest spójność działań. Trzeba wspierać wzrost sektora kosmicznego. To wesprze sektor naukowy i da wzrost gospodarczy. Potrzebne jest wzmocnienie konkurencyjności. Osiągnąć to można przez działania legislacyjne. Ważne są działania dotyczące Horyzontu 2020, wzmocnienie ERA, rozwijanie nanotechnologii, wspieranie zasobów ludzkich. Potrzebne jest porozumienie dotyczące Horyzontu 2020. Ważna jest współpraca wszystkich stron, aby osiągnąć porozumienie do końca prezydencji Irlandii. Potrzebny jest mądry, zrównoważony wzrost. Trzeba zmaksymalizować finansowania badań i innowacji. Program Horyzont jest flagowym programem UE. Kluczowe, by obywatele UE widzieli, że PE, Rada i Komisja działają w ich interesie. Potrzebne jest wzmocnienie i ulepszenie bazy naukowej UE. Konieczne jest uproszczenie i elastyczność, aby z sukcesem wdrożyć Horyzont 2020. Potrzebny jest własny rynek wiedzy, badań i innowacji, dlatego ERA jest jednym z priorytetów prezydencji. Otwarty rynek jest bardzo istotny. To da łatwiejszy dostęp do wyników badań, większą współpracę międzynarodową, konkurencyjność i koordynację w całej Europie.

P. Rubig: W Europie jest kryzys zadłużenia i bezrobocia. Potrzebne jest wsparcie dla MŚP. Dlatego projekt Horyzont powinien być finansowany na poziomie 100, a nie 80 mld. euro. Potrzebny jest program Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

N. Glante: Ważne jest wyposażenie finansowe Horyzontu 2020. EMS, Galileo oraz ITER potrzebują dobrego finansowania. Czy prezydencja będzie się w to angażować i starać się o środki?

K. Johansson: Ważne by ukierunkowanie innowacji było priorytetem. Bardzo ważna jest wysokość budżetu. Jak PE może razem z prezydencją osiągnąć progres w tej dziedzinie? W badania naukowe powinny w większym stopniu być zaangażowane kobiety. Jak im pomóc, jak je zachęcić? Czy podmioty prywatne będą chciały uczestniczyć w programach dotyczących nauki i innowacji?

P. Lamberts: Potrzebne jest wzmacnianie wzrostu. Horyzont 2020 powinien być negocjowany jak najszybciej. Potrzebne jest dobre stanowisko negocjacyjne. Wszyscy mówią, że MŚP jest bardzo ważne. Największe sukcesy odnoszą jednak duże firmy z dużym zapleczem lobbingowym, bo mają łatwiejszą drogę do Horyzontu. Trzeba na to zwrócić uwagę. Nie toczą się rozmowy z MŚP, Rada jest skupiona na rozmowach z dużymi graczami.

V. Ford: Premier Cammeron zasugerował dzisiaj, że MŚP powinny być wyłączone z niektórych dyrektyw. Jak to zrobić, jak pomóc tym najmniejszych?

M. Carvalho: Trzeba liczyć na dobre negocjacje i na finał tych negocjacji do końca prezydencji irlandzkiej. Ważny jest szczególny nacisk na MŚP i udział przemysłu. Ważna jest droga do doskonałości. Należy zachęcać do uczestnictwa w programach ramowych. Małe przedsiębiorstwa, które są „doskonałe”, będą miały łatwiejszą drogę do uczestnictwa w Horyzoncie 2020. Ważna jest synergia Horyzontu z funduszem spójności. Łączenie finansowania musi być łatwiejsze.

Z. Balcytis: Ważne jest przyspieszenie w rozwiązywaniu niektórych kwestii. Negocjacje dotyczące horyzontu będą trudne. Kluczowa jest koordynacja, bo program pomoże Unii wrócić na drogę wzrostu. Finansowanie badań działa dużo lepiej w USA, Indiach, Chinach. Unia nie może zostawać w tyle. Naukowcy nie są zachęcani do pozostania w Unii. Co zrobić by Unia stała się atrakcyjnym gruntem dla badań i naukowców?

C. Ehler: Horyzont jest niepowtarzalnym programem. Negocjacje pokazują, że wymiar cięć jest bardzo duży. To zagraża programowi. Wyniki nie zostaną osiągnięte bez finansowania. Jak sporządzić budżet, jeżeli sprawdzi się czarny scenariusz dotyczący finansowania? Trzeba się zastanowić jaka jest relacja między wzrostem, a Horyzontem? Cięcia w tym programie mogą spowodować zamieszanie na rynku finansowym. Potrzebne są uproszczenia, ale ważny jest również efekt dźwigni.

S. Sedo i Alabart: Potrzebne jest podniesienie budżetu Horyzontu 2020. Trzeba patrzeć również na budżety krajowe. Nie każdy kraj może pozwolić sobie na dobry budżet na badania i rozwój.

P. Toia: Potrzebne jest tworzenie miejsc pracy. Wszystkie dokumenty mówią o wzroście i zatrudnieniu, a potem jak przychodzi co do czego, efekty są słabe. Państwa bronią się nie chcą tracić zasobów. Nie może dojść do tego, że trochę funduszy pójdzie na COSME, część na Horyzont, część jeszcze gdzieś indziej. Potrzebna jest jasność i dobre zarządzanie.

S. Kelly: Ważne jest ograniczenie obciążenia administracyjnego dla MŚP. Wszelka pomoc jaka jest dostępna powinna zostać udzielona dla MŚP. Często dużo mówi się o konkretnych krokach, a potem się ich nie podejmuje. Ważny jest sektor kosmiczny. Nie chodzi o astronautów, tylko o sprzęt produkowany dla różnych krajów, itp. Potrzebna jest współpraca między obszarem badań i innowacji. Należy to promować i wspierać, żeby wykorzystywać fundusze w najlepszy możliwy sposób.

J. Andres Barea: Ważne jest tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Szczególnie dla ludzi młodych. Jakie konkretne rozwiązania prezydencja chce przedstawić w Radzie? Wiadomo, że MŚP są w tej dziedzinie bardzo ważne. Jak je wspierać?

J. Hibner: Rola prezydencji jest bardzo ważna. Toczy się walka o nową perspektywę budżetową. Cięcia przewidziane w budżecie najbardziej dotkną naukę i innowacje. Parlamentowi Europejskiemu zależy na tym, żeby prezydencja mocno walczyła o odpowiednie finansowanie. Od tego zależy konkurencyjność Europy na arenie międzynarodowej. Należy uaktywnić instytuty i ośrodki badawcze znajdujące się w Europie Środkowej i Wschodniej. Do tej pory te ośrodki zostawały w tyle, a mają przecież duży potencjał, który warto wykorzystywać. Jakie trzeba podjąć działania, żeby droga wdrażania innowacyjności, wynalazków i patentów była jak najszybsza? Trzeba być mocnym graczem wobec konkurencji ze strony USA, Japonii i Chin.

A. Andersdotter: Dla MŚP potrzebne są równe zasady i pewność prawna. Ważna jest ochrona danych. Prezydencja powinna to rozważyć. Konsumenci tego oczekują.

Minister Richard Burton : Rozmiar WRF będzie miał wpływ na możliwości spełniania celów programów. Nie można przyglądać się tylko kwestiom budżetowym. Trzeba rozwijać możliwości handlowe. Są negocjacje z Kanadą i USA. Eksport jest również drogą ku wzrostowi. Jest cały szereg działań dotyczący MŚP. Jest COSME, mikro finansowanie, mikro pożyczki. Europejski Bank Inwestycyjny idzie ku innowacyjnym niebankowym rozwiązaniom. Trzeba wyjść poza retorykę i tworzyć konkretne rozwiązania. Rozwój przedsiębiorczości jest bardzo ważny.. Trzeba zmniejszać obciążenia dla MŚP, nie tworząc kolejnych. Konieczne jest ograniczenie biurokracji. Trzeba być świadomym tego, że MŚP mają ograniczone możliwości administracyjne. Należy zgromadzić jak najlepsze praktyki, żeby wspierać MŚP. Wielkim firmom w tej chwili faktycznie jest łatwiej. Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych – jest to delikatna kwestia. Trzeba tworzyć dobrą architekturę dla gospodarki cyfrowej. Ważne jest tworzenie miejsc pracy. Są zachęcające programy, trzeba tworzyć kolejne. Ważna jest szybsza droga do patentów. Trzeba zredukować koszty dla patentów – także dla MŚP.

Sekretarz Sean Sherlock : Każda prezydencja jest definiowana doświadczeniem danego kraju. W kontekście Horyzontu 2020 i EIT Irlandia ma bardzo duże doświadczenie. Prezydencja jest świadoma wszystkich wyzwań czekających po drodze. Ważne jest planowanie regionalne. Ważne by pójść dalej jeżeli chodzi o Europejski Obszar Badań. Trudno cokolwiek zagwarantować, ale trzeba w tym kierunku iść, aby być konkurencyjnym na arenie światowej. Jeżeli chodzi o Horyzont – ważny jest budżet i wieloletnie ramy finansowe. Kwestie ułatwienia i zaangażowania MŚP są bardzo ważne. Finansowanie dla MŚP może być wg Rady zwiększone o 20%. To są istotne tematy i ważne by pójść z nimi naprzód. Jeżeli chodzi o ogólnie pojętą politykę przemysłową i szczególnie kosmiczną, ważne by Europa poszerzała swoją obecność na rynku. Ważne by wnioski z komunikatu komisji były jak najszybciej upowszechnione. Konieczne jest zaangażowanie MŚP w tym sektorze. Trzeba osiągnąć cele. Ważne jest uproszczenie. Negocjacje nad Horyzontem 2020 powinny być zamknięte do końca prezydencji. Na razie trzeba czekać na negocjacje nad WRF.