Program Prezydencji Litewskiej w zakresie edukacji i nauki prezydencjaMinister Dainius Pavalkis : Horyzont 2020, to kluczowy instrument dla rozwoju gospodarczego UE, który ma przyciągnąć najlepszych badaczy i innowacyjne rozwiązania do Europy. Litwa będzie się starała realizować cele, ustalone z Grecją i Irlandią. Rok 2013, to rok obywatelski i jednocześnie czas, by wdrażać postulaty obywateli UE. Priorytety Prezydencji to rozpoczęcie kluczowego programu Horyzont 2020 wraz z początkiem 2014r. Prezydencja chce znaleźć rozwiązania także dla programu EURATOM i priorytetowo traktować prace legislacyjne w oparciu o Traktat Lizboński. Inne ważne sprawa, to Europejski Obszar Badawczy. KE opracowała komunikat w sprawie EOB, dlatego też w tym roku spodziewać się trzeba pierwszego raportu z poczynionych postępów. Sugestie ze strony Komisji będą przedmiotem dyskusji podczas kadencji Litwy w Radzie UE oraz w czasie wielu organizowanych wydarzeń i spotkań.

Z. Balcitys: Problem klastrów był już podniesiony, jako ważna sfera dla UE. Inwestowano ogromne środki na uruchomienie różnego rodzaju klastrów – w urządzenia a także budynki. Jednakże wyniki nie są do końca zadowalające, warto zatem się dowiedzieć jak Litwa zamierza realizować inicjatywy w tej dziedzinie, by zdynamizować obszar klastrów i nadać im rozpęd?

C.Trautmann: Potrzeba inżynierów i specjalistów przy chmurze obliczeniowej i w ramach programu Horyzont 2020. Czy dla Litwy będzie priorytetem by kształcić w tym zakresie młodych ludzi? Istotne jest wsparcie dla poprawy mobilności ludzi młodych, nie może jednak dojść do tego, by część krajów ze względów demograficznych wyrywała sobie nawzajem młodych pracowników. Jak Prezydencja widzi te sprawę w kategoriach budżetowych?

C. Ehler: Wydaje się, że głównym wyzwaniem jest przeznaczanie środków przez państwa na innowacyjność. Zasadne jest pytanie, do jakiego stopnia Litwa przygotowuje się do realizacji tych założeń w praktyce i czy potrzeba czegoś, by zasypać przepaść miedzy funduszami strukturalnymi a Horyzontem 2020? Czy w obecnych czasach problemów finansowych i gospodarczych, można nakreślić plan, w którym widać jak korzystać z tzw. szybkiej ścieżki?

Komisarz Dainius Pavalkis: Jest zgoda co do tego, że istnieje problem szybkiego wdrażania, tego co jest potrzebne, jednak Prezydencja postara się, jak najlepiej procedować wszystkie dossier, którymi aktualnie się zajmuje. To co ludzie odbierają negatywnie, to powolność machiny i ciężar biurokracji. Poza tym – braki w środkach finansowych – na innowacyjność i badania naukowe wymagane są większe pieniądze, jednak proporcjonalnie sektor ten nie stracił tak wiele, jak inne. Należy to uznać za sukces Rady Europejskiej. Co do klastrów, liczyć trzeba na powstanie wspólnych przedsięwzięć w nanotechnice i nowoczesnej medycynie, są sygnały zainteresowania branży tymi tematami. Kłopotem jest jednak fakt, iż czasem brak powiązania na poziomie badań z praktycznym ich zastosowaniem. Tę przepaść w jakiś sposób trzeba zapełnić, jednakże ważne jest to, że Litwa dostrzega ten problem. Zatrudnienie ludzi młodych to priorytet dla UE, powinno się również wspomnieć o rozbieżnościach w potrzebach rynku a wynoszoną z uczelni wiedzą. Litwa będzie rozmawiać o technologiach na konferencjach oraz omawiać kwestię przystosowywania umiejętności i wiedzy praktycznej do panujących realiów rynkowych. Trzeba mieć nadzieję na uzyskanie ciekawych rozwiązań.