Program Prezydencji Litewskiej w zakresie rolnictwa prezydencjaWymiana poglądów z Vigilijusem Jukną, litewskim ministrem rolnictwa

Minister Rolnictwa V.Jukna: Litwa po raz pierwszy obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Prezydencja ta zaczyna się w okresie gdy w Unii Europejskiej jest 28 członków, jest to duża szansa na pokazanie, że małe państwo też może odpowiadać za wielkie cele. Litwa chce być pośrednikiem między wieloma stronami, uwzględniać wszystkie kierunki. Naszym celem jest konkretna skuteczna prezydencja. Główny priorytetem jest stworzenie  wiarygodnej rosnącej gospodarczo Europy, wspomaganie stabilności finansowej wzmocnienie rynku zewnętrznego. Należy osiągnąć rzeczywisty postęp. Najważniejszy cel to wspieranie rolnictwa zrównoważonego. Celem Prezydencji jest kontynuowanie spraw wiążących się z rewizją pakietów ustawodawczych w sektorze rolnictwa. Potrzeba przejścia na nowe ramy finansowe. Reforma Polityki Rybackiej jest jedną z ważniejszych kwestii. Litwa będzie skupiać się na procedurze wdrożeniowej tej reformy. Bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo istotną sprawą. Dobra implementacja w tym obszarze ma szczególne znaczenie w kontekście konsumentów i partnerów gospodarczych. W sprawie nowego Rozporządzenia o Stanie Zwierząt, należy znaleźć lepsze rozwiązanie, najważniejsza będzie prewencja. Należy wprowadzić wyższe standardy. Rozporządzenie o Urzędowych Kontrolach Żywności i Paszy należy unowocześnić. Trzeba poprawić zaufanie konsumentów wobec wszystkich faz produkcji łańcucha żywieniowego. Zarządzanie wydatkami – trzeba przygotować się na rożnego rodzaju kryzysy w sektorach gospodarczo – rolniczych.  W kwestii Dyrektywy Miodnej nie będzie żadnych zmian, będzie kontynuowana wizja Prezydencji Irlandii. Rozpoczną się negocjacje miedzy instytucjonalne. Należy rozpocząć negocjacje w sprawie Dyrektyw o Lekach Weterynaryjnych i Klonowaniu Zwierząt. Trzeba rozpocząć negocjacje nad sektorem owocowo – warzywnym.

D.Roth – Behrendt: Prezydencji Litewskiej nie uda się zrealizować wymienionych przez  ministra priorytetów. Co z kwestią klonowania zwierząt? Czy produkty z klonowanych zwierząt będą etykietowane?

E.DeLange: Jak będzie wdrażanie zazielenianie i jaka będzie nad tym kontrola w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej? Jak poprawić zaufanie konsumentów w kwestii łańcucha żywnościowego?

A.Rosbach: Zrównoważone rybołówstwo powinno być zdecydowane priorytetem. Lekarstwa dla zwierząt są podawane często profilaktycznie, należy kontrolować kwestie dodawania leków do pasz. Potrzeba koordynacji między weterynarzami a rolnikami. Należy też zająć się sprawą przewozu zwierząt.

M.Aucken: Bardzo ciekawe inicjatywy. Cały czas czekamy na projekt aktu prawnego  w kwestii klonowania zwierząt. Potrzeba jasnych przepisów w sprawie etykietowania produktów z tak przetworzonego mięsa.

 Minister Rolnictwa V.Jukna: Wiele ważnych wydarzeń w UE, które dotyczą łańcucha żywnościowego. Kwestia klonowania jest bardzo istotna, Litwa w tej sprawie ma specyficzna wrażliwość. Interesuje nas wrażliwość zwierząt, klonowanie zwierząt tylko w kwestii produkcji więc podczas negocjacji należy nadal nad tym pracować. Trzeba uzyskać kompromis i porozumienie. W sprawie kontroli żywności i paszy, rozporządzenie jest priorytetem Prezydencji Litewskiej. Rola państw członkowskich powinna być jak największa. Litwa będzie bardzo ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim. Należy kontrolować zasady zarządzania środkami na ochronę zwierząt i roślin. Zazieleniania to ważny krok do przodu w kierunku innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa. Trzeba tworzyć nowe regulacje. Należy dążyć do jak najszerzej zakrojonych postępów w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej. Długość transportu zwierząt powinna być ograniczona. Należy zakazać sprzedaży organizmów modyfikowanych genetycznie. Problem GMO jest trudny dla środowiska tak samo jak dla rolnictwa. Państwa członkowskie powinny we własnej gestii podejmować decyzje.

M.Pirillo: Potrzeba przejrzystych przepisów w sprawie kontroli produktów rolniczych. Trzeba poprzeć harmonizacje normatywną w sprawie kontroli. Jakie jest stanowisko  w sprawie autonomii kontroli w państwach członkowskich?

C.Lepage: Należy zając się negocjacjami amerykańskimi w sprawie rolno spożywczej oraz w kwestii klonowania. Jak unikać oszustw w sprawie np. koniny. Problemem są sankcje  w państwach członkowskich. Niepokojące są kwestie aktów delegowanych.

J.Hibner: Zmiany dyrektywy jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie źródeł energii odnawialnych, jest z tym związana pośrednio zmiana sposobu użytkowania gruntów, są to bardzo ważne obszary ze względu na to, że dyrektywa została stosunkowo niedawno wprowadzona. Rolnicy zostali namówieni przez rządy by zmienili uprawy na potrzeby biopaliw, energetyki. Wiąże to się teraz z tym, iż zmieniamy proporcje procentowe zawartości biopaliw i być może doprowadzi się do sytuacji przekonywania rolników znowu do zmiany użytkowania na inne. Jak Prezydencja będzie dalej ten temat prowadziła?

F.Bonanini: Rolnictwo jest zróżnicowanym sektorem. Powracają kwestie monokultury  w kontekście bioróżnorodności. Jakie kroki będą podjęte, aby usprawnić wprowadzanie produktów spożywczych do obrotu i zwiększyć udział rolników w zyskach z nich?

Minister Rolnictwa V.Jukna: Należy osiągnąć jak największy możliwy postęp. Potrzeba czasu aby znaleźć najlepsze warianty. W kwestii harmonizacji normatywnej kontroli to jest to priorytet Prezydencji. Należy zwrócić uwagę na kwestię negocjacji z USA, dopiero teraz rozpoczęła się pierwsza runda rozmów w Waszyngtonie. Trudno stwierdzić już teraz jaki będzie efekt tych negocjacji. Kontrole urzędowe są kwestią dyskutowaną, negocjacje w tej sprawie zaczęły się niedawno. W kwestii etykietowania żywności, wszyscy są zależni  od Komisji Europejskiej. Biopaliwa nie są w zakresie kompetencji ministra rolnictwa.  Są to kompetencje sektorów energetycznych i środowiskowych. Trzeba stworzyć równowagę w obszarze biopaliw.