Program Prezydencji Litewskiej w zakresie transportu i komunikacji prezydencjaWizyta Rimantasa Sinkevičiusa, litewskiego ministra transportu i komunikacji oraz urzędującego przewodniczącego Rady Unii Europejskiej 

Minister R. Sinkevicius: Na wstępie warto podziękować Prezydencji Irlandzkiej za jej znaczące dokonania podczas ostatniego okresu przewodnictwa. Litwa to pierwsze bałtyckie państwo sprawujące tą zaszczytną funkcję, dlatego bardzo zależy wszystkim, by zagwarantować Unii Europejskiej sprawnie realizowany proces legislacyjny przy współpracy ze wszystkimi partnerami, uznając przy tym kluczową rolę PE. Wysiłki Litwy ukierunkowane będą na wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia a także zaufania do gospodarki europejskiej. Powszechnie wiadomo, iż Litwa to ostatnie kolegium współpracujące z tą kadencją Parlamentu. Czasu jest rzeczywiści niewiele i należy zrobić wszystko, aby negocjacje z KE odbywały się w sposób konsyliacyjny. Podstawowy cel Prezydencji to zrobienie kolejnego kroku w kierunku jednolitego europejskiego rynku cyfrowego. Litwa chciałaby również doprowadzić do jak najszybszego porozumienia w sprawie transeuropejskiej sieci telekomunikacyjnej. Warto również skupić się na zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji on-line, które będą rozwijać rynek cyfrowy. Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, to także obecny priorytet Prezydencji. Choć zostało jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w obszarze niezawodności i bezpieczeństwa, Prezydencja liczy że współpraca ze sprawozdawcą M. Ulvskog zaowocuje wymiernymi postępami. Pogwałcenie przestrzeni elektronicznej to niebezpieczne i rozpowszechniające się zjawisko, któremu należy bezwzględnie zapobiegać. Odpowiednie zapisy regulujące tą sytuację powinny znaleźć się w Dyrektywie o usługach on-line. Warto również przyjrzeć się Rozporządzeniu dotyczącego ograniczenia barier dla rozwoju sieci szerokopasmowych i usług elektronicznych, m.in. dla osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do stron internetowych sektora publicznego. Trzeba także przeprowadzić niezwykle trudny przegląd Rozporządzenia regulującego pracę Agencji do spraw Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. Ze strony KE oczekiwana jest propozycja w sprawie wspólnego rynku telekomunikacyjnego. Pożądane jest uwzględnienie większości kwestii podniesionych na Radzie do spraw telekomunikacji. Litwa liczy, że przeprowadzona debata na plenum RE będzie mogła być podstawą, dla późniejszych działań. Przy okazji, warto wspomnieć o wspólnie organizowanej konferencji przez Litwę i KE, która przewiduje podjęcie na szeroką skalę debaty w kontekście technologii elektronicznych i prawa telekomunikacyjnego. Wspólny cel, który łączy Litwę i UE, w tym komisję ITRE – powinien zaowocować konstruktywną i przyjazną współpracą.

P. del Castillo Vera: Litwa może liczyć na dobrą współpracę z Komisją ITRE, która udzieli temu państwu pełnego wsparcia podczas okresu Przewodnictwa. Działalność Komisji ITRE jest bardzo szeroka a rynek elektroniczny, to obszar który jest obecnie na topie i stanowi priorytet zainteresowania wśród wszystkich krajów członkowskich. Cała Wspólnota niecierpliwie wyczekuje na decyzje Komisarz Nellie Kroess, w sprawie projektów rozporządzeń, których zostały już wymienione podczas debaty. W najbliższym półroczu najważniejszymi aspektami prac parlamentarnych będą takie obszary jak: identyfikacja elektroniczna, system nawigacji satelitarnej oraz Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa w sieci. Nie można również zapomnieć o tak ważnym temacie, jakim jest chmura obliczeniowa. Trzeba stworzyć wskazówki do działań w tym zakresie na przyszłość, pomimo że problem ten nie dotyczy bezpośrednio legislacji. W Komisji ITRE jest wiele zbieżnych poglądów na temat identyfikacji elektronicznej, należy zatem przypuszczać, że w tym aspekcie zostanie szybko wypracowane wspólne stanowisko z PE już w I czytaniu. Aspekt bezpieczeństwa cybernetycznego jest tak trudną i rozległą tematyką, że w czasie trwania obecnej Prezydencji, nie ma żadnych szans na zamknięcie jakiegokolwiek pola negocjacyjnego. Na razie nie wiadomo, jaki przekaz padnie z ust Komisarz Nellie Kroess, bo tylko ona może sprawić, aby prace nad przedmiotowym rozporządzeniem zakończyły się jak najszybciej. Założenia szeroko rozumianej Agendy Cyfrowej stawiającej na wzrost i zatrudnienie, powinny jak najszybciej trafić do Rady. Potrzeba tutaj pilnych działań, w sprawie infrastruktury i zatrudnienia, gdyż wszyscy są świadomi faktu, iż cyfryzacja sektora publicznego, może nadać odpowiednią dynamikę w tym zakresie.

E. Tosenovsky: Szczególną uwagę przywiązuje się dziś w Europie do agendy cyfrowej, dlatego z wielkim entuzjazmem należy przyjąć zapowiedź Litewskiej Prezydencji o zakończeniu nad nią prac legislacyjnych do końca bieżącego roku. Choć budżet na realizację wszelkich przedsięwzięć cyfrowych jest mocno ograniczony, warto zapytać w jaki sposób Litwa będzie chciała zrealizować wszystkie nakreślone plany?

Z. Balcytis: Agenda Cyfrowa to tylko mały wycinek działań Komisji ITRE, zaś jej portfolio jest niezwykle rozwinięte. Warto podkreślić, ze Litwa będzie rozwijać rynek usług   komunikacyjnych i elektronicznych, z uwzględnieniem bardzo drażliwej w wielu krajach sprawy tzw. e- podpisu. Czy Litwa ma w tym obszarze opracowany jakiś plan działania, który mógłby doprowadzić do osiągnięcia porozumienia?

V. Prodi: Z uwagi na fakt, że sektor elektroniczny jest bardzo podatny na zewnętrzne ataki, warto przede wszystkim skupić się na problemie bezpieczeństwa tego rodzaju usług. Z technicznego punktu widzenia możliwości są coraz większe i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas prac legislacyjnych. Warto podkreślić, że istnieje potrzeba ciągłego monitorowania i czujności w kontekście sieci satelitarnej, szczególnie narażonej na duże ryzyko. Ponadto duży problem związany jest z burzami słonecznymi, który należy uwzględnić w procesie planowania nowych przedsięwzięć. Za programami powinny pójść nakłady finansowe i przekonanie, że pomimo kryzysu w tym sektorze, tylko inwestycje mogą z powrotem pobudzić wzrost.

Minister R. Sinkevicius: Usługi zaufania, podpis elektroniczny i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to priorytety Prezydencji, które będą stanowić pole do dyskusji z komisją ITRE. Pomimo okrojonego budżetu, wszystkie badania pokazują, że sektor cyfrowy cechuje wielki potencjał zatrudnieniowy i Litwa zrobi wszystko, aby go dobrze wykorzystać. Budowa wspólnego rynku usług zaufania i kwestia identyfikacji, to nie mniej ważne obszary działań, które powinny niebawem znaleźć swój finał podczas prac legislacyjnych w PE. W związku z tym, że wiele obaw dotyczy bezpieczeństwa, należy dążyć do zmniejszenia zagrożenia w sieci i nie obniżać zaufania obywateli w stosunku do usług elektronicznych.