Program Prezydencji Polskiej w zakresie gospodarki i polityki energetycznej prezydencjaWizyta Waldemara Pawlaka, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra gospodarki, w ramach urzędującej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Minister Waldemar Pawlak Polityka energetyczna  

Polska prezydencja zamierza się skoncentrować na zewnętrznej polityce energetycznej UE. W celu wzmocnienia polityki energetycznej proponuje się dwa rodzaje mechanizmów: – mechanizm koordynacji i mechanizm solidarności. Szczególne znaczenie będzie miało także rozszerzenie polityki energetycznej z państwami sąsiadującymi.

Efektywność energetyczna – zaproponowano harmonogram prac nad nową dyrektywą energetyczną. Nowa umowa miedzy USA a UE – w czasie polskiej prezydencji planuje się zakończyć prace nad tą umową. Polska prezydencja będzie dążyć do instytucjonalnego porozumienia. Infrastruktura energetyczna – prezydencja oczekuje na propozycje legislacyjne Komisji

REMID - przyczyni się do lepszego funkcjonowania energii w Europie Energetyka jądrowa – rozpoczną się pracę nad dyrektywę

EUROATOM - ważne są wnioski z wykonanych już stress-testów.

Weber Henri  Podkreślana była polityka energetyczna – jest to ważna sprawa. Finansowanie propozycji komisji w sprawie programu przestrzeni kosmicznej. Pojawia się sprzeczność priorytetów UE w zakresie ochrony środowiska. Istnieje niebezpieczeństwo, że brak finansowania tego programu spowoduje jego zahamowanie. Co należy zrobić, aby program przestrzeni kosmicznej nie został zatrzymany?

Szymański Konrad Pojawiła się informacja, że Rząd Polski zdecydował się na zaskarżenie Rozporządzenia w sprawie benchmarków. Rozporządzenia, które organizuje rynek emisji CO2 w oparciu o benchmark gazowy. Jest to trafna decyzja. Czy można uzyskać informacje, co w tym pozwie się znajduje?

Brezina Jan Projekty związane z badaniami nuklearnymi. Programy zostały przyjęte przez Radę. Czy ambicją polskiej prezydencji jest zamknięcie tego programu – finansowanie nauki, finansowanie reaktorów do fuzji typu JET?. To wszystko wymaga, żeby program był jak najszybciej zamknięty

Gierek Adam Jak Pan widzi możliwość modyfikacji pakietu klimatyczno – energetycznego, która bez zastosowania niesprawdzonej technologii CCS umożliwiłaby budowę wysokowydajnych energetycznych bloków węglowych?

Del Carvalho Maria Da Graca Przechowywanie dwutlenku węgla. Technologia jest ważna do walki ze zmianami klimatycznymi. W krótkim okresie czasu, bez tej technologii Europa nie będzie się w stanie wywiązać z zobowiązań. Unia Europejska sfinansowała 7 projektów na większą skale. ale projekty te napotkały na różne trudności. Co Prezydencja Polska planuje w sprawie tej technologii? Wydajność energetyczna w budynkach – duży problem w Europie. Ma powstać fundusz w tej sprawie. Jakie są plany w tej sprawie?

Hibner Jolanta Plan Polskiej Prezydencji jest bardzo ambitny. Nowa dyrektywa w zakresie efektywności, rozporządzenie w sprawie transparentności rynku energetycznego, jak również nowa dyrektywa dotycząca wysokich standardów bezpieczeństwa w zakresie energetyki jądrowej. W jaki sposób przewiduje się zrobienie mixów, czy będzie to w oparciu o energie jądrową? Jak można pomóc poszczególnym krajom w rozwoju energetyki jądrowej?

Balcytis Zigmantas Małe i średnie przedsiębiorstwa – jakie jest stanowisko Polskiej Prezydencji? Patenty – nie znajduje się żadnego rozwiązania. Polska Prezydencja chce przyspieszenia patentów. jest to bardzo dobra decyzja.

Grzyb Andrzej Decyzja Niemiec w sprawie zakończenia energii jądrowej, co oznacza dla energetyki w Unii Europejskiej. W jaki sposób wpływa to na mix energetyczny w całej Europie. Czy w opinii wpływa to na decyzje w sprawie gazu łupkowego? W Polsce otwarto nowe instalacje, które dotyczą alternatywnych źródeł. Czy ten program będzie dalej rozszerzany?

Minister Waldemar Pawlak Bardzo istotne jest, żeby dobrze ukształtować ramy prawne. Ważne jest także respektowanie pomocniczości. Kluczowe jest, aby sprawy zasadnicze były ustawione w konkretnym kierunku.  Art 10 C (interpretacje prowadzone są od wielu lat) jest tego przykładem. Brak jednoznacznych informacji powoduje różne, czasami bardzo niekorzystne konsekwencje. Przedsiębiorcy nie podejmują żadnych działań w tym kierunku. Trzeba mieć pewność, że ramy prawne są dobrze poukładane

Polityka kosmiczna – warto omówić szczegółowo dokonania Komisji oraz rozpoznać najważniejszych kwestii, by móc ułatwić pracę prezydencji duńskiej.  Polityka przemysłowa w kontekście efektywności energetycznej – warto powiązać energetykę z transportem. Spowoduje to lepsza efektywność. Samochody elektryczne mogą mieć duże znaczenie w sprawie magazynowania energii. Dyskusja w Europie powinna być szansą na rozwiązanie globalne.

Benchmarki gazowe – zróżnicowanie europejskie może być szansą na rozwiązanie globalne.

Gaz łupkowy - istotne jest spojrzenie na aspekty środowiskowe. Doświadczenia pokazują, że każde złoże domaga się dopracowania technologii. Może się okazać, że struktura gazu nie będzie ryzykowna w pojawianiu się np metanu. Odmetanowania złóż węgla może być bardzo ważne dla ochrony klimatu

Dyrektywa REMI – mechanizmy kontroli są spóźnione, ale transparentność jest gwarancją efektywności rynku energii. Badania nuklearne – Komisja pracuje nad przekształceniem 5 dyrektyw. Ważnym elementem będzie zbalansowanie tego dokumentu.

Modyfikacja paktu klimatycznego – ważnym elementem jest, żeby rozwiązania miały dużą stabilność. Mix energetyczny, stanowisko w sprawie benchmarków – mix energetyczny powinien być określony na poziomie kraju. Te podstawowe zasady powinny być respektowane. Istnieją plany w odniesieniu do energetyki nuklearnej. Bardzo ważne jest porównanie różnych scenariuszy.

Patenty – warto, aby po 30 latach patent europejski zaczął działać.