Program Prezydencji Polskiej w zakresie infrastruktury i informatyzacji prezydencjaWizyta Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury (telekomunikacja), i Piotra Kołodziejczyka, podsekretarza stanu i wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (społeczeństwo informacyjne), w ramach urzędującej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Minister Cezary Grabarczyk

- Integracja europejska, jako źródło wzrostu

- Bezpieczna Europa

- Europa korzystająca na otwartości.

Wszystkim priorytetom towarzyszy dobro obywateli. Agenda cyfrowa – obowiązkiem jest stworzenie szansy dla przedsiębiorców. Trzeba zwrócić uwagę na dwa zagadnienia: widma radiowego i roamingu. Program polityki widma radiowego ma wielkie znaczenie. Z tego względu pozytywne jest już rozpoczęcie pracy ze sprawozdawcą tego dokumentu p. Hohmarkiem. Widmo radiowe powinno być odpowiednio wykorzystane. Zadaniem Prezydencji Polskiej jest przygotowanie przystępnych cen dla europejczyków w sprawie roamingu. Przeprowadzona będzie wnikliwa debata na ten temat. Prowadzone będą również prace nad zarządzaniem sieci. Zadaniem powinien być zagwarantowanie przystępnych cen. Toczone będą również prace nielegislacyjne.

Piotr Kołodziejczyk Komisja Europejska przedstawiła rok temu informacje na temat Agendy Cyfrowej. Obecnie ok. 65 % obywateli korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu. Wykorzystywanie potencjału nowoczesnych technologii, jest jednym z głównych celów PL prezydencji. Państwa członkowskie powinny wiedzieć wcześniej planowane działania ENISy. Ważne są również finansowe skutki cyber ataków. Komisja opublikowała w 2008 raport dotyczący usług rozwoju administracji. Działania wynikające z Agendy cyfrowej to w szczególności zwalczanie ataków na systemy elektroniczne m.in. usługi bankowe. Drogą do tego celu jest zmodernizowanie tych działań wśród Agencji. Balcytis Zigmantas Jednym z celów PL prezydencji jest modernizacja ENISy i walka z cyber atakami. Kraje Bałtyckie podpisały pewne umowy z Rosją i oczekuje się renegocjacji umów.

Jean Rohde Prezydencja PL powinna narzucić kryteria w sprawie m.in. systemów dla osób niepełnosprawnych. Warto zmienić termin „regulacje” odnośnie roamingu.

Cancian Antonio Pule finansowe, jakie się kieruje na cele związane z konkurencyjnością są zawsze zbyt małe. Sprawa związana z harmonogramem jest bardzo ważna. Trzeba jak najszybciej realizować wyznaczone cele.

Silvia-Adriana Ticau Ważnym programem jest program cyber-ataków. Roaming jest bliskim tematem dla wszystkich europejczyków. Komisja Europejska przedłużyła to rozporządzenie do 2020 r, co jest pozytywnym aspektem.

Minister Cezary Grabarczyk Zarządzanie ruchem w Internecie – jest to zarządzanie ruchem a neutralnością Internetu. Trzeba zachować fundamentalne prawa użytkowników m.in. swoboda wypowiedzi. Polityka widma internetowego – kwestie transgraniczne są dla PL prezydencji bardzo istotne. Podjęte zostaną wysiłki w tym kierunku. Ceny roamingu musza być obniżone, by swoboda przemieszczania się była zagwarantowana. Niskie rachunki są celem ambitnym, ale warto zrobić wszystko, by móc jak najwięcej w tym zakresie uczynić.

Piotr Kołodziejczyk Jedną z inicjatyw będzie organizacja Konferencji nt. możliwości współpracy osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.