Program Prezydencji Polskiej w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego prezydencjaWizyta Barbary Kudryckiej, polskiej minister nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach urzędującej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Minister Barbara Kudrycka Celem polskiej prezydencji jest powrót do szybkiego wzrostu gospodarczego. Osiągnięcie wzrostu technologicznego będzie możliwe dzięki wykorzystaniu ekonomicznych i gospodarczych zasobów Europy. Kapitał intelektualny będzie priorytetem Polskiej Prezydencji. Potrzebna jest współpraca między krajami członkowskimi. Proces osiągania celów PL Prezydencji juz się rozpoczął. Rada ds. konkurencyjności przyjęła konkluzje, które stanowiły ważny wkład do dalszej pracy w sprawie Unii Innowacji. Program Europa 2020 stawia za cel, aby przyjąć jak najszybciej wniosek, w którym mowa jest, że do 2020 r. przeznaczane będzie 3 % budżetu na badania naukowe i innowacje. Działania, które PL Prezydencja będzie realizować są skoncentrowane nad programem ramowym HORYZONT. Ma być on prostszy dla beneficjentów. Szczególnie zależy na uproszczeniu procedur finansowania i rozliczania programów ramowych. Dyskusja będzie zarówno na Radzie Europejskiej, ale także Komisji. Realizowane są również konferencje i debaty.

Wypowiadali się: Gierek Adam, Marcinkiewicz Bogdan, Del Carvalho Maria Da Graca, Audy Jean Pierre, Kolarska Bobinska Lena, Hibner Jolanta, Toia Patrizia, Theurer Michael,

Minister Barbara Kudrycka Uproszczenia oraz synergia miedzy funduszami - doceniany jest raport p. Carvalho Marii Da Graca. Grupa ekspertów opracowała pewne koncepcje mówiące o nowej metodzie finansowania w formie ryczałtów. Formalno-prawne bariery musza być ograniczane. Dla polskiej prezydencji prace nad Europejską Infrastrukturą Badawczą są bardzo ważne. Podczas konferencji w Polsce będzie próba zbadania i zidentyfikowania problemu. Koordynacja tych działań na poziomie Unijnym i państwowym są bardzo ważne. Polityka innowacyjnej gospodarki – wydaje się, że jest to jedno z przedsięwzięć, które może być realizowane. Ocena potencjału naukowego – istnieje wiele mierników, choć nie są one doskonałe. Warto wypracować nowe kryterium, które będzie połączeniem obecnie panujących mierników. Bezrobocie w Europie – jest to jedno z poważniejszych wyzwań. Wykorzystuje się fundusze strukturalne do możliwości zwiększenia liczby studentów na studiach technicznych. Małe i średnie przedsiębiorstwa – jest to jeden z najważniejszych priorytetów polskiej prezydencji. Uczestnictwo mikroprzedsiębiorstw, a także MiŚP pozwoli na możliwość rozwoju Europy