Program Prezydencji Polskiej w zakresie ochrony środowiska prezydencjaWymiana poglądów z Andrzejem Kraszewskim, polskim  ministrem środowiska

Prezydencję PL czeka niełatwe zadanie.

Wrzesień – strategia zasobów, COP 17 – Durban

Priorytety

W Polsce jest bardzo dobra ocena przynależności do Unii. Akcesja dała środki na rozwój i inwestycje z poszanowaniem środowiska. Polska spłaci dług wdzięczności starej Europie. Bardzo ważne są sprawy związane z ochroną klimatu. Dla Polski istnieje konieczność przebudowy szczebla energetycznego.

I priorytet – ochrona klimatu UE jest liderem ochrony klimatu. Nowe potęgi gospodarcze: Chiny,  Indie. Koszty ochrony klimatu muszą być rozłożone globalnie!  Europejski udział, w CO2 – 12 %-13%. Konieczne jest porozumienie  prawnie wiążące. Chiny, Indie, USA są największymi emitentami.  Polska będzie aktywnie dożyć do uzyskania wspólnego globalnego  porozumienia.

II priorytet – Innowacyjne niskoemisyjne technologie  Inwestycje powinny przyjąć wszystkie państwa członkowskie. Polska prezydencja nie jest przeciwna aspiracjom w dążeniu do osiągnięcia większych celów redukcji CO2.  Wysokie koszty energii i usprawnień do emisji mogą zniweczyć  modernizację w nowe technologie.

III priorytet – efektywne wykorzystanie z zasobów  naturalnych Obecny model konsumpcji i gospodarowania surowcami prowadzi do marnotrawstwa.

IV Bioróżnorodność Wiąże się z rozwojem zrównoważonym. Powinno być wspólne stanowisko UE. Green ecenomy – powinniśmy budować jak najszybciej. W Polsce 20% terenu objętych jest ochroną NATURĄ 2000. Potrzebne są większe środki na ochronę przyrody.

W czasie prezydencji

 - Zmiana dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego

- Zmiana dyrektywy w sprawie SAVESO III

- Zmiana dyrektywy w sprawie środków biobójczych

J. Leinen

Europa na szczycie powinna mówić jednym głosem. Temat leśnictwa i rolnictwa jest ważnym zagadnieniem i jest wiele do zrobienia.

P. Liese

Jak Rada lub jej części uzasadniają krytykę PE dotyczącą braku porozumienia w sprawie klimat? Nasze cele nie są ambitne! Co Polska planuje w obszarze wydajności energetycznej?

R. Plumb

VI plan środowiskowy – ważny instrument łączący środowisko – konkurencyjność – zatrudnienie Jaka jest ocena VI planu środowiskowego oraz jakie są dalsze plany?

C. Lepage

Europa nie podejmuje ambitnych planów. Czy uda się zrealizować cele ambitne w sprawie energii? Czy GMO osiągnie postęp w zabezpieczeniu przed wprowadzeniem jego w Europie?

M. Callanan

Unia przed dwoma laty wyznaczyła cel uniezależnienie od energii zewnętrznej. Jaki Prezydencja ma pogląd samowystarczalności energetycznej Europy i co z energią atomową?

S. Hassi

Rola Polski w ostatecznych posiedzeniach Rady nie była pozytywna.  Spotkanie w Cancun było niewystarczające. Rola UE musi być  wiodąca. Czy paliwa kopalniane są ważniejsze od zdrowia dla  przyszłych pokoleń?

Minister A. Kraszewski

25% zmniejszenia emisji CO2. Polska nie ma odwrotu od gospodarki niskoemisyjnej. Nie było analiz dotyczących konsekwencji ekonomicznych dla poszczególnych krajów. Efektywność energetyczna na pierwszym miejscu w UE. Wsparcie dla biznesu dla oszczędności energii. Termorenowacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Konieczność po IV Programie jest przyjęcie V Programu.  GMO – ważne jest eksperymentowanie i badania. RIO +20 – trzeba zmienić i przyjąć postulaty w zmianach i naszej mentalności. Gaz łupkowy – każdy energetyk powie o energetyce systemowej, która jest podstawą do energii słonecznej i wiatrowej. Każdy rodzaj paliwa ma swoje zalety i wady. Każdy kraj musi mieć własny mix energetyczny.

K-H Florentz

Jakie są plany na szczyt w Durbanie? Jakie zalecenia dla komisji ENVI na szczyt? Jakie są plany dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

K. Arsenis

 Czy jesteśmy zagrożeni konkurencyjnością z Chin, szczególnie w zielonej gospodarce? Czy i jak chcemy zmniejszyć konsumpcję? G-J Gerbrandy Krytyczne stanowiska Rządu Polski w sprawie klimatu. Niedługo zielone technologie będziemy kupować z Chin i Indii. Rada ds. Środowiska nie chciała dyskutować na temat celów z Nagoi. Co trzeba zrobić, aby Rada nie tylko przyjmowała, ale realizowała cele w bioróżnorodności?

B. Sonik

Obszary natura 2000 znajdują się często na terenach prywatnych. Czy Rada ma wolę na zwiększenie środków finansowych na ochronę tych obszarów? Czy Komisja przedłożyła propozycję dotyczącą instrumentalnych śladów węglowych w produkcji?

R. Manner

Emisje ze statków, Dyrektywa związana ze związkami siarki – różne poziomy dla różnych regionów

V. Prodi

Ważne, aby w Durbanie przyjąć dokument dyskutowany na Bali – deklaracja o uwolnieniu Europy z CO2 do 2050 r. – Europa powinna być liderem.

F. Grossettete

Są ograniczenia wydobywania węgla, ale są technologie, które powinny zmniejszyć CO2 z węgla.

M. Rivasi

Gaz łupkowy – Polska pełni role wiodącą. Problem zanieczyszczeń wód gruntowych. Powinny być oczyszczalnie dla tych wód. Polska za mało ma energii słonecznej wiatrowej

A. Gierek

Dogmat w sprawie klimatu. Potrzebne są dowody na zmiany klimatu. Polska powinna powołać międzynarodowy panel naukowy dotyczący zmian klimatu.

Minister A. Kraszewski

W Polsce jest system zbierania i zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Rola lidera w Durbanie – ważne, aby Chiny włączyły się w program przeciwdziałań zmianom klimatu. Mapa drogowa – wspólnie z 27 ministrami ochrony środowiska. Czy chcemy drugiego okresu obowiązującego protokołu z Kioto? USA – wszyscy poza nami. Przewaga opinii, jeśli mamy być sami i sami za to zapłacić to nie można przedłużać zapisów z Kioto. Nasza droga musi być skuteczna. Najważniejsza jest wartość systemów bioróżnorodności. Ekosystemy są elementem gospodarki. Rolnictwo na obszarach Natura 2000 powinno być dofinansowane. To powinno być regułą. Ocena oddziaływań jest bardzo ważna dla prowadzonych inwestycji.