Program Prezydencji Szwedzkiej w zakresie ochrony środowiska prezydencjaSzwedzki Minister Środowiska, Andreas Carlgren – informacja dot. Programu szwedzkiego prezydencji VII-XII 2009 r.

- poruszano kwestię bioróżnorodności i zmian klimatycznych

- w czasie dyskusji poruszono temat szczytu w Kopenhadze oraz tego co może on ze sobą przynieść

- fundusz dostosowawczy – służący dostosowaniu się państw członkowskich do zmian klimatycznych, poruszono kwestię finansowania tego funduszu; ma zacząć działać przed szczytem w Copenhadze

- ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 o 50%, a przynajmniej o 30%

- cel – przekształcenie gospodarki europejskiej w ekowydajną gospodarkę

- zwrócono uwagę na konieczność stworzenia odpowiedniej struktury i posiadania odpowiednich środków na finansowanie zmian oraz wprowadzenie w życie podjętych decyzji m.in. dot. kwestii klimatycznych

-Minister poświęcił dużo czasu na omówienie kwestii jednego z głównych priorytetów Szwedzkiej Prezydencji a mianowicie kwestii Morza Bałtyckiego. Podkreślił wagę środowiska morskiego, zwracając uwagę na różnorodność regionów europejskich

Dyskusja :

- niektórzy posłowie wysuwali idee usankcjonowania tych państw członkowskich, które nie będą w stanie zrealizować celów dot. zmian klimatycznych

- w kontekście zmian klimatycznych wspominano o grupie państw – np. Brazylia, Rosja, które mają bardzo wysoką emisję CO2. Kwestia transferu technologii do krajów rozwijających się oraz pomoc finansowa państwom rozwijającym się w dziedzinie zmian klimatycznych. Szwedzki minister podkreślił, że w dziedzinie zmian klimatycznych należy stawiać wysokie wymagania Chinom i innym państwom rozwijającym się; Toczone są z nimi rozmowy. Podkreślił wagę przenoszenia rozwiązań i uregulowań krajowych i europejskich na szczebel międzynarodowy. Minister wyraził nadzieję na porozumienie z USA w sprawie zmian klimatycznych. Nie zaprzeczył, że konieczna jest pomoc finansowa krajom rozwijającym się, ale one same muszą wyrazić chęć wprowadzenia zmian i muszą podjąć konkretne kroki w dziedzinie zmian klimatycznych:

- kwestia lasów tropikalnych widziana przez pryzmat zmian klimatycznych

- wspominano o konieczności przygotowania odpowiedniej strategii wodnej, w tym o potrzebie ograniczenia konsumpcji wody na poziomie europejskim

- inny z priorytetów Szwedzkiej Prezydencji to rtęć – wprowadzenie konkretnych  uregulowań w tej materii