Program Prezydencji Węgierskiej w zakresie ochrony środowiska cz. I prezydencjaWymiana poglądów z Tamasem Fellegim (węgierskim ministra rozwoju narodowego)

Fellegi Tamas – Minister Rozwoju Narodowego z Węgier Węgry chcą nowoczesnego rozwoju w gospodarce opartej na konkurencyjności. Chcą także kontynuować prace prezydencji belgijskiej i wyjść naprzeciw oczekiwaniom związanych z Cancun. Jeśli podczas negocjacji w Afryce Południowej w 2011 r. nie dojdzie się do porozumienia, to będzie utrudniony dostęp do drugiego etapu porozumienia z Kioto. Wtedy powstanie pewna luka prawna, co będzie miało bardzo negatywny wpływ na program klimatyczny Unii Europejskiej. Trzeba zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatu. Jeśli do 2050 r. nie uda się zredukować emisji gazów cieplarnianych o 50% w stosunku do roku 1990, to zajdą bardzo negatywne skutki ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Rosnąca temperatura prowadzi do destabilizacji różnych regionów, do ruchów ludnościowych, a także do kryzysów społecznych i ekonomicznych.  Warto zawrzeć wiążące prawnie porozumienie, które dotyczyć będzie wszystkich krajów, które emitują gazy cieplarniane , także kraje rozwijające się i kraje szybko – rozwijające się. Jednym z efektów porozumienia z Cancun jest to, że wartość graniczna została formalnie wpisana do rezolucji Narodów Zjednoczonych na poziomie 2°C. Przyjęto zobowiązania dla krajów rozwijających się i szybko – rozwijających. Oceniono mechanizmy rynkowe dotyczące redukcji gazów cieplarnianych. W Cancun udało się wyznaczyć prawie wszystkie punkty stanowiące podstawę dla skutecznego porozumienia. Nie podjęto decyzji w sprawie nowego porozumienia pod patronatem Narodów Zjednoczonych. Węgierska prezydencja zrobi wszystko, aby przygotować negocjacje na 2011 r. W tym okresie odbędą się dwa spotkania dotyczące porozumienia ramowego Narodów Zjednoczonych. Zadaniem tych konferencji będzie przygotowanie szczytu klimatycznego w Durbanie. Zadaniem prezydencji węgierskiej jest skoordynowanie. Zbliżenie do siebie poszczególnych państw członkowskich, także prowadzenie negocjacji z partnerami poza Unią Europejską . Istotą jest to, aby zbliżyć do siebie stanowiska poszczególnych stron, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość protokołu z Kioto w kontekście zobowiązań, a także spraw finansowych. Z zadań, które nas czekają to prowadzenie negocjacji w 12 grupach roboczych w ramach Rady do spraw środowiska.

Ważne cele:

• zobowiązania redukcyjne,

• wsparcie dla krajów rozwijających się,

• dostosowanie do przemian klimatycznych,

• mechanizm kontrolny do zobowiązań i różne mechanizmy elastyczne, które trzeba  przygotować.

 Cancun stworzyło ramy dla nowego systemu instytucjonalnego, który pozwala na dostosowanie się do przemian klimatycznych. Celem jest wzmocnienie systemu monitoringu i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych. Nowe instytucje powołane w Cancun mogły podjąć działania w kwestii np. Zielonych Funduszy Klimatycznych, ramowych prac w Cancun dotyczących dostosowania, Komitetu Dostosowania, Technicznego Komitetu, a także sieci technologicznych. W formie konkluzji Rady trzeba znaleźć takie zapisy, które pozwolą na opisanie wspólnego stanowiska w oparciu o wyniki negocjacji w Cancun. Unia Europejska powinna odgrywać wiodącą rolę podczas negocjacji międzynarodowych. Warto wzmocnić rolę negocjatora po stronie Unii Europejskiej.  Organizatorzy konferencji w Południowej Afryce mogą liczyć na wsparcie w celu przygotowania ostatecznego porozumienia. Unia Europejska musi dysponować własnym ambitnym planem klimatycznym i wdrażaniem go w życie. Celem Rady jest prowadzenie dalszych negocjacji w sprawie strategii dekarbonizacji w Unii Europejskiej. Komisja do 2.III.2012 r. przedłuży swoją strategię, która będzie polegała na przejściu do gospodarki opartej o mniejsze emisje związków węgla do 2050 r. Dokumenty te będą mocno oparte o strategie 2020.  W ramach strategii dekarbonizacji trzeba zadbać o to, aby starannie rozważyć na ile Unia Europejska może jednostronnie wzmocnić swoje cele redukcji. Pod koniec węgierskiej prezydencji planowane jest przygotowanie wspólnego stanowiska. Stanowisko pozwoli na przejście do bardziej rozwiniętej gospodarki europejskiej opartej o mniejsze emisje. Strategia dekarbonizacji wyznacza sobie racjonalne cele na 2020 r. i pozwala na osiągnięcie celu powyżej 20%. Oba te tematy powinny być omawiane wspólnie. Pierwsza wymiana poglądów będzie miała miejsce w marcu na posiedzeniu Rady w formacji do spraw ochrony środowiska. Trzeba zastanowić się na ile redukcja 20% jest realistyczna i jakie ewentualnie kryje w sobie ryzyka. PE przed konferencją w Cancun przyjął rezolucję, która stwierdza, że Unia Europejska jest skłonna do podjęcia jednostronnych zobowiązań bez wcześniejszych warunków i chce wzmocnić swój cel 20% do 30%. Dla węgierskiej prezydencji Rady ważne jest, aby rozważyć redukcję wykraczającą poza pułap 20%. Istotnym zadaniem jest strategia dekarbonizacji rozpisana do roku 2020, która powinna zawierać strategie średniofalowe. Wspiera się inicjatywę polityki klimatycznej i wpisanie jej do nowych wieloletnich ram finansowych. Ważne jest dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi na rzecz postępu w tej dziedzinie. Przygotowując nasz program pamiętamy o celach politycznych, nawiązywaniu do sukcesów prezydencji belgijskiej i ścisłej współpracy z następującą po węgierskiej, polską prezydencją.

Seeber Richard

Wszystkie te plany związane są z kosztami. Musimy doprecyzować kwestie finansowania. Niektóre państwa członkowskie nie dysponują zbyt dużym budżetem. W Cancun zapadła decyzja o setkach miliardów do 2020 r. To ma być suma rozłożona zarówno na budżety państwowe jak i na sektor prywatny. Propozycje muszą być skonkretyzowane i podjęte z wielką ostrożnością. Kwestia wody powinna być niezwykle ważna dla prezydencji węgierskiej. Należy zająć się kwestiami dotyczącymi gospodarki wodnej i dokumentu blueprint .

Groote Matthias

Należy określić czy transport morski ma być objęty systemem handlu emisjami. Międzynarodowa organizacja morska jest odpowiedzialna za hamowanie tej inicjatywy.  Należy ustalić poziom redukcji emisji dwutlenku węgla, w momencie kiedy inni pójdą w tym kierunku. Musimy przeciwdziałać przenoszeniu produkcji za granice UE.

Manner Riikka.

Należy poczynić starania w kwestii ograniczenia używania plastików w budownictwie. Jest to ważne w kontekście strategii wobec leśnictwa. Wparcie dla sektora leśnego łączy się także z systemem certyfikowania i etykietowania. Należy rozważyć wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania materiałów budowlanych w całej Europie. Trzeba zwrócić uwagę na kwestię sprawności energetycznej.

Eickhout Bas

Pierwsza kwestia to agenda międzynarodowa. Z jednej strony jest cel 2°C, z drugiej strony propozycje międzynarodowe kwestii zmian klimatycznych. Powinno się wypracować strategię międzynarodową ustaloną wraz z gospodarkami wschodzącymi. Należy ustalić perspektywę wieloletnich ram finansowych w kwestii sprawności energetycznej, budownictwa mieszkaniowego, transportu. de Brun Bairbre Gospodarki wschodzące nie mogą brać na siebie tych samych zobowiązań co gospodarki rozwinięte. Należy wypracować stanowisko w sprawie nadchodzących wyzwań i współpracy z USA, Indiami i gospodarkami wschodzącymi.

Áder János

Protokół z Kioto stworzył problem miedzy nowymi, a starymi państwami członkowskimi, problem między KE, a wieloma posłami PE. KE nie zamierza zezwalać na sprzedaż nadwyżek emisji po roku 2012. Byłe państwa socjalistyczne spełniły zobowiązania dotyczące podpisania protokołu z Kioto.

Prodi Vittorio

Nie uda się zawrzeć porozumienia klimatycznego nie reagując na deklaracje z Bali. Należy przyjąć akceptowalne i wiążące prawnie granice. Działania dotyczące zmian klimatycznych nie wpisują się w koncepcję absolutnej suwerenności. Musi być oczywiste, że w przemianach klimatycznych jesteśmy wzajemnie od siebie uzależnieni. Przygotowując politykę wykorzystania energii odnawialnej, nie można kierować się tylko ambicjami terytorialnymi.

Liese Peter

Należy zmusić państwa członkowskie do przejęcia odpowiedzialności za cel wydajności  energetycznej.

Schnellhardt Horst

Należy wspierać finansowo państwa rozwijające się, zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Musimy zakończyć działania kryminalne w aspekcie handlu emisjami. Tworzy się certyfikaty, które później sprzedawane są mimo, że tak naprawdę nie istnieją. KE musi ograniczyć te działania, poprzez utworzenie nowego systemu bądź korekty w starym systemie.

Leinen Lo

W kontekście finansowania, ochrona klimatyczna powinna być uwzględniona w średnio-terminowych ramach finansowych, także w nowych ramach finansowania unii europejskiej. Należy rozważyć wprowadzenie nowych linii budżetowych na rzecz ochrony klimatu.

Fellegi Tamas– Minister Rozwoju Narodowego z Węgier

Sprawozdanie z prac pojawi się pod koniec prezydencji węgierskiej. Dodatkowe informacje udzielonę zostaną również na piśmie. Kwestia finansowania jest wielowarstwowa. W Cancun zapadła decyzja dotycząca krótkoterminowego finansowania oraz sprawozdania na temat krótkoterminowego finansowania. Zielone fundusze klimatyczne muszą być sprawne. Finansowanie krótkoterminowe jes ważnym elementem, by móc odzyskać zaufanie inwestorów i stworzyć jak najbardziej przejrzyste warunki finansowania. W przypadku finansowania długofalowego, porozumienie zapadło w Kopenhadze. Państwa uprzemysłowione mają stworzyć fundusz wartości 100 miliardów dolarów do 2020 r. Budżet węgierski przeznacza znaczne środki finansowe na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Planuje się także korzystać ze środków alternatywnych oraz międzynarodowych źródeł finansowania. Warto jest sięgać po środki finansowe z wolnego rynku. Mówimy o inwestycjach długofalowych, o zmianach strukturalnych.  Komisja do spraw finansowania zmian klimatycznych musi być gremium operacyjnym. Ważne jest także sprawne kształtowanie przepisów finansowych i odpowiednie gromadzenie zasobów finansowych. Polityka klimatyczna bardzo ściśle wiąże się z polityką energetyczna i transportową. Przewodnictwo węgierskie będzie kładło na to duży nacisk. Niektóre cele można by finansować z funduszu spójności. Wszystkie sprawy powinny być rozstrzygane łącznie. Istotna jest nowa perspektywa finansowa. Strategia naddunajska jest to bardzo ważny instrument europejskiej polityki gospodarki wodnej. Strategia ta jest priorytetem. Węgry zajmują się związkiem miedzy zmianami klimatycznymi , a gospodarką wodną. Eksperci węgierscy potwierdzają wątpliwości, które zostały wyrażone w Cancun przez kraje rozwijające się. Kraje zwróciły uwagę na to, że w kwestie gospodarki wodnej musza być omawiane łącznie ze zmianami klimatycznymi. W Europie Środkowej i Wschodniej latem opady są niewielkie i istnieje ryzyko suszy. Węgry planują wypracować propozycje działań regionalnych i makroregionalnych w odniesieniu do gospodarki wodnej. Prezydencja węgierska czeka na propozycje KE w sprawie ruchu morskiego i lotniczego oraz emisji dwutlenku węgla w tych sektorach.  Gospodarka leśna , zalesianie to dla nas istotne kwestie, szczególnie w kontekście energii odnawialnej. Dlatego właśnie zalesianie jest tak ważne. Stawiamy na alternatywne, odnawialne źródła energii.  Negocjacje klimatyczne, ze Stanami Zjednoczonymi i z gospodarkami wschodzącymi , odbywają się przede wszystkim na forum ONZ i UE musi negocjować.  Większa część państw członkowskich nie popiera celów wiążących w sprawie zmian klimatycznych, tj. nieprzekroczenia wzrostu temperatury o 2° C. W krajach rozwijających się, transfer technologii, nowe instrumenty i finansowanie to tylko część problemu. Musi dojść do zmian strukturalnych. Istnieje potrzeba dokonania dogłębnych reform i państwa te będą potrzebowały inwestycji. W sprawie protokołu z Kioto należy wypracować rozwiązanie dla uprawnionych postulatów państw z Europy Środkowej i Wschodniej. Trzeba zbadać alternatywne źródła energii np. wodór. Nowe technologie są szczególnie ważne w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.