Program Prezydencji Węgierskiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaWymiana poglądów z Miklosem Réthelyi (węgierskim ministrem zasobów narodowych)

Réthelyi Miklos

Przedstawienie celów i priorytetów prezydencji węgierskiej oraz inicjatyw w zakresie polityki ochrony zdrowia. W ciągu ostatnich sześciu lat zaszły istotne zmiany na Węgrzech. Istnieją znaczące nierówności poziomu ochrony zdrowia w Unii. Kwestia zapewnienia ochrony zdrowia ma poważne znaczenie dla jakości życia. Chodzi o zdrowie obywateli, pracowników a także osób starszych. Istotny jest postęp technologiczny, działalność badawczo – rozwojowa, wprowadzanie nowych produktów, równocześnie sektor ochrony zdrowia jest ważny dla poziomu zatrudnienia, reprezentując 10 %, w Europie. Ważna dziedzina dla przyszłości warunków życia obywateli i rozwoju gospodarczego. Odpowiedzialność za ten zakres jest bardzo ważna. Węgry przejmują prezydencję w trudnym okresie kiedy mamy następstwa kryzysu gospodarczo finansowego, które się zaostrzają i rzutuje na to również starzenie się ludności, nierówności regionalne i pomiędzy państwami członkowskimi, deficyt kwalifikowanej siły roboczej. Powinniśmy zapewniać równość dostępu, jakości usług medycznych i zapewnić zrównoważone, trwałe kształtowanie tego sektora ku pożytkowi obywateli. Propozycjami ustawodawczymi ze strony węgierskiej prezydencji są prawa pacjentów do transgranicznej ochrony zdrowia. Dyrektywa powinna doprowadzić do tego by gwarancje prawne praw pacjenta i państw członkowskich w zakresie ochrony zdrowia powinny być poszerzone i wzmocnione. Węgierska prezydencja popiera projekt dyrektywy w drugim czytaniu. Jest za jak najszybszym przyjęciem i wdrożeniem. Ważny jest postęp w zakresie nadzoru nad obrotem lekami. Ważny jest kompromis nad rozporządzeniem dotyczącym nadzoru nad wprowadzaniem leków na rynek z uwzględnieniem możliwych skutków ubocznych leków i kompromis dotyczący leków podrabianych. Na pierwszym miejscu należy stawiać potrzeby i prawa pacjentów. Do planu działania powinno być włączone nie tylko informowanie pacjentów o lekach ale także utrzymanie dobrego stanu zdrowia, aby wzmocnić korzyści na jakie mogą liczyć obywatele. Polityka zdrowia jest ważna. Musimy postępować w oparciu o wartości, przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia obywateli jako ważnego czynnika również dla innych polityk, również w kontekście wkładu Unii Europejskiej w poprawę stanu zdrowia na świecie. Trzeba wzmocnić rolę Unii w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Przyczynić się do tego, by młodzież dorastała w zdrowiu, czynić politykę bardziej elastyczną. Musimy zapewnić ochronę zdrowia dzieci. Należy podjąć monitoring stanu zdrowia migrantów. Za priorytet uważamy wychowanie dzieci w zdrowiu oraz zdrowie psychiczne. Potrzebna współpraca międzyresortowa z uwzględnieniem związków zdrowia psychicznego zależnie od wieku, miedzy pokoleniami młodzieży i osób starszych, roli depresji i innych zaburzeń. Należy wyrównywać nierówności wewnątrz państw członkowskich i pomiędzy nimi, szczególnie gdy chodzi o zdrowie. Podejmować działania na rzecz zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, przeciwdziałać nikotynizmowi i paleniu papierosów. Należy wzmocnić współpracę międzynarodową w zakresie opieki zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb wynikających z migracji, deficytu kwalifikowanych pracowników, praw pacjentów. Należy inwestować w nowoczesną, bliską pacjentowi służbę zdrowia. Musimy poszerzać grono fachowców w dziedzinie ochrony zdrowia i inwestować w wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Konieczny jest plan działania w tym zakresie i szybkie jego wdrożenie. Istotne jest zebranie danych na temat personelu medycznego. Należy zapobiegać zjawisku odpływowi personelu medycznego i uzupełniać braki w pracownikach wykwalifikowanych. Ważnym elementem ze względu na modernizację jest elektroniczny serwis usług medycznych.

Seeber Richard.

Należy wdrożyć transgraniczną opiekę zdrowotną. Należy ułatwić i usprawnić system rozliczania się pacjentów korzystających ze służby zdrowia. Karty wydawane w kraju powinny być respektowane we wszystkich krajach członkowskich. Musimy być bardziej dokładni w planach dotyczących zakresu opieki zdrowotnej i prewencji.

Parvanova Antonyia.

Jakie konkretne działania planuje prezydencja węgierska w obszarze inwestycji w obszarze zdrowotnym i nierówności w świadczeniu usług opieki zdrowotnej? Od dawna jest niechęć ministrów zdrowia by podejmować takie kwestie na poziomie europejskim, tłumacząc się zasadą subsydiarności. Parlament Europejski w sprawie oceny zarządzania kryzysem grypy H1N1 żąda przejrzystości i wyciągnięcia konsekwencji. Istnieje trudności w dotarciu do informacji. Czy zostanie wzmocnione zarządzanie i przejrzystość, jeśli chodzi o uciekanie się do pomocy ekspertów w momencie incydentów, kryzysów zdrowotnych?

Tremopoulos Michail.

Transfer kompetencji w zakresie organizmów zmodyfikowanych genetycznie przekazany został komisarzowi, który zajmuje się zdrowiem. Niektóre kraje sprzeciwiają się uprawom modyfikowanym genetycznie. Czy artykuły zmodyfikowane genetycznie są problemem ochrony zdrowia czy ochrony środowiska? Jak będą podejmowane decyzje, biorąc pod uwagę, że większość naszych obywateli sprzeciwia się uprawom genetycznie zmodyfikowanym.

Rossi Oreste.

Czy może pojawić się system który obejmie wszystkie państwa członkowskie i zapewni minimalny zakres opieki zdrowotnej ? Ta sama opieka we wszystkich krajach członkowskich.

Miklos Réthelyi

Prezydencja węgierska zrobi wszystko, by Dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej została przyjęta. Elektroniczny system opieki zdrowotnej ,,Ihealth’’, miałby ułatwić transgraniczną opiekę. Brak kompetentnego personelu medycznego, brak pielęgniarek, lekarzy musimy tą nierównowagę wyeliminować. Musimy zbadać powody migracji i zmniejszyć jej stopień. Musimy zagwarantować zdrowie dzieci. Konieczne jest zapobieganie chorobom, których możemy unikać poprzez szczepienia. Musimy ocenić doświadczenia z ubiegłych lat, w przypadku grypy AH1N1, doprecyzować rolę poszczególnych instytucji, polepszyć komunikację. Nie możemy dopuścić do gromadzenia przez niektóre państwa członkowskie zbyt dużych ilości szczepionek. Porody domowe muszą przebiegać w określonych warunkach. Przesłanie ministrów zdrowia musi dotrzeć do ministrów finansów. Jest ważne, dlatego aby opieka zdrowotna odegrała ważniejszą rolę i zwróciła na siebie większa uwagę przy podejmowaniu decyzji finansowych. Aby pokonać kryzys potrzebujemy porządnej analizy ochrony zdrowia. Musimy lepiej poznać złożoność tego systemu o opiekę zdrowotną, organizacje, pacjentów. W stosunku AH1N1 należy dokonać analizy doświadczeń poczynionych w ostatnich latach. Kwestia GMO ma bardzo złożoną problematykę – rolnictwo, ochrona środowiska, zdrowie. Musimy skupić się na wymiarze zdrowotnym ale nie będzie to priorytetem wyodrębnionym z pozostałych aspektów. Należy podnosić poziom i jakość usług zdrowotnych oraz wyszkolenia personelu medycznego w państwach gdzie podstawowa opieka nie jest dobrze rozwinięta. Musimy doprowadzić do równowagi w systemie opieki zdrowotnej.

Roth-Behrendt Dagmar

Powody migracji lekarzy i pielęgniarek to głównie dochody, wynagrodzenie i możliwości infrastruktury w innych miejscach pracy po za krajem. Jak to rozwiązać?

Lepage Corinne

Nie można pozwolić na wyłączenie programu GMO z prezydencji. Zarządzanie AH1N1 i kwestia leku Mediator we Francji doprowadziły do konfliktu interesów. Brak zaufania obywateli do systemu opieki zdrowia i decyzji politycznych.

Childers Nessa

Czy węgierska prezydencja będzie zachęcała do większej współpracy między państwami członkowskimi i obywatelami w kwestii zdrowia psychicznego i przedstawi konkretne propozycje w tej dziedzinie? Czy Rada zwróci się z prośbą do Komisji o przedstawienie planu działań w tej dziedzinie?

Peterle Aloyz

Aby zmniejszyć liczbę chorych potrzebujemy ciągłych prac nad prewencją. Musi być nawiązanie miedzy rezydencjami. Musi być współpraca miedzy wszystkimi instytucjami Unijnymi. Transgraniczna opieka zdrowotna jest ważna dla mobilności pacjentów i wiedzy. Mobilność wiedzy przyczyni się do wyrównania różnic, miedzy państwami, w pełnieniu usług opieki zdrowotnej. Na czym chce się skupić prezydencja i jak będzie walczyła z nowotworami?

Pargneaux Gilles

Ostatnie skandale i incydenty wprowadziły chaos w życie pacjentów. Prezydencja węgierska powinna zrobić wszystko żeby zapewnić odpowiednią wolę polityczną w Radzie tak by chronić naszych obywateli. Potrzebna jest opieka i ochrona. Jakie konkretne działania w zakresie dodatkowej ochrony zdrowia zaproponuje prezydencja węgierska ? Jakie dodatkowe instrumenty bezpieczeństwa, wysiłki w zakresie koordynacji mogłaby wprowadzić UE? Należy przyjąćkonkretne ustalenia wiążące w zakresie konfliktów interesów.

Miklos Réthelyi

Prezydencja węgierska jest gotowa do współpracy z PE jeżeli chodzi o prewencje i zdrowy sposób życia. Zajmiemy się tematyką zdrowia psychicznego. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych ludzi, lepsze kształcenie i wsparcie w przypadku chorób psychicznych. Konieczne jest zapobieganie samobójstwom. Dalsze kształcenie i rozwijanie personelu medycznego. Występuje silna migracja z Europy Wschodniej do Zachodniej. Musimy ulepszyć system opieki zdrowotnej i zwiększyć dochody personelu medycznego. Systemy elektronicznej opieki zdrowotnej (IHealth) mogłyby być wykorzystywane poza granicami krajów z korzyścią dla systemów. Jest to również istotny element w oświacie pacjentów. GMO dotyczy zdrowia i środowiska. Wzmocnienie instytucji europejskich i ich przejrzystości w kontekście odzyskania zaufania społeczeństwa. Zdrowie psychiczne jest priorytetem prezydencji i przedstawimy wnioski Rady w tej sprawie. W walce z nowotworami trzeba polepszyć opiekę medyczną i zapewnić odpowiednie finansowanie. Państwa członkowskie muszą działać wspólnie w walce z nowotworami. Należy skupić się na prewencji i rutynowych badaniach kontrolnych. Konieczne jest intensyfikacja, koordynacja badań naukowych i połączenie wysiłku naukowców z 27 krajów członkowskich.

Áder János

Czy widzi Pan Minister możliwość funduszy strukturalnych do wyeliminowania dużych różnic w opiece zdrowotnej w poszczególnych państwach członkowskich? Co konkretnie zamierza zrobić prezydencja aby osiągnąć pożądane wyniki w kwestii zdrowego trybu życia a szczególnie przeciwdziałaniu paleniu przez młodych ludzi?

Schnellhardt Horst

W jakich dziedzinach chciałby pan zastosowania funduszy strukturalnych? Czy chodzi o organizowanie konferencji ekspertów czy wykorzystania funduszy na polepszenia infrastruktury medycznej? W jaki sposób informacje z konferencji eksperckich będą upublicznione, upowszechnione, wdrażane w życie?

Klass Christa

Zdrowy styl życia wymaga nie tylko szczepień i wizyt u lekarze ale dotyczy też wiedzy ludzi na temat własnego organizmu, ciała. Powinno się wprowadzić praktyki dla lekarzy na wsiach. Zmiany demograficzne są problemem o charakterze społecznym i wiążą się z przyszłością zdrowia całego społeczeństwa. Powinno się wykorzystać fundusze strukturalne w opiece zdrowotnej. Europa jest zobowiązana do pokazania innowacyjnych sposobów.

Florenz Karl-Heinz

Nie zrobiono nic w walce z paleniem papierosów. Co roku w Europie ponad tysiąc osób zapada na nowotwór z powodu palenia. W tej kwestii potrzebne jest dobre przewodnictwo Rady. Wprowadzenie odpowiedzialności producenta. Jak wygląda strategia w tej kwestii?

Roth-Behrendt Dagmar

Należy jak najszybciej powołać grupę roboczą, która zacznie pracę nad informacją dla pacjentów.

Miklos Réthelyi

Potrzebne są duże inwestycje. Fundusze strukturalne są bardzo ważną kwestią. Nie tylko chodzi o wsparcie organizowanych konferencji, potrzebujemy tez inwestycji kapitałowych, inwestycji w infrastrukturę medyczna, by zmniejszyć nierówności w tym systemie. Jest to celem prezydencji i priorytetem. Poruszymy trzy kręgi tematyczne: zdrowe odżywianie się, ruch i sport oraz palenie tytoniu. Uświadamianie młodych ludzi o poważnych skutkach palenia dla zdrowia i z jakimi się wiąże się zagrożeniami. Szczepienia nie mogą być wiążące, ale dokumentacja szczepień jest bardzo ważna w kontekście migracji. Kolejnym priorytetem jest problem migracji personelu medycznego, lekarzy. Ważny jest kontakt pacjenta z lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem rodzinnym. Ważna jest praca pielęgniarek wspierających. Praca wysokiej, jakości zapewni dobry system opieki zdrowotnej na poziomie krajowym i Unijnym. Kształcenie personelu medycznego. Zdrowy styl życia jest ważny dla wszystkich grup wiekowych. Utrzymanie zdrowia wśród seniorów jest bardzo ważnym elementem, ponieważ pozwoli im dłużej pracować. Kształcenie i informacje są bardzo ważnymi aspektami. Oświata zdrowotna powinna rozpoczynać się już w szkołach podstawowych.